Beplantningsdesign

Kursusindhold

Kurset gennemgår, undersøger og udforsker problemstillinger om beplantninger, deres voksested og udvikling i tid og rum som en landskabsarkitektonisk komponent. 

Studerende med kompetencer svarende til landskabsarkitekter på 1. år har lært om planternes botaniske egenskaber, om jorden planterne vokser i og om design af uderum. I dette kursus kombineres disse kompetencer således at planteanvendelsen målrettet bidrager til at skabe stedet og understøtte biodiversitet i både lille og store skala.

Med udgangspunkt i principper og teorier om plante- og vegetationsøkologi trænes den studerende i det bevidste plantevalg med henblik på at opnå særlige arkitektonisk udtryk og rumdannelse i planteanvendelsen.

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for planteanvendelse.

Engelsk titel

Planting Design

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Beplantningsdesign er et basiskursus, som samler den erhvervede viden om planter og jordbund, design og koncepter, tegning og planlægning og bringer dem til anvendelse. Kursets primære formål er at give de studerende forudsætninger for at sammensætte velfungerende og stedstilpassede beplantninger med træer, buske og urteagtige planter.

Viden:

 • Redegøre for sammenhænge mellem vækstforhold og plantevækst.
 • Identificere og redegøre for æstetik og anvendelsesmuligheder for et antal planter specificeret på kurset.
 • Viden om etableringens og driftens konsekvenser for plantesamfunds udvikling.

 

Færdigheder:

 • Analysere vækstbetingelser samt æstetiske og rumlige forhold, og på baggrund af dette designe og argumentere for en beplantningsstategi og bæredygtigt plantevalget.
 • Udarbejde forskellige typer af beplantningsplaner og plantelister med de dertil hørende informationer og udtryksformer. 
 • Formidle designintentioner, forståeligt og overbevisende.
 • Foreslå og argumentere for etablering og drift samt skitsere beplantningernes udvikling.
 • Anvende videnskabelige plantenavne, morfologiske termer korrekt.
 • Anvende principper og teori om plante- og vegetationsøkolog som udganspunkt for planteanvendelsen

 

Kompetencer:

 • Omsætte teoretisk viden fra videnskabelige artikler til konkrete stedstilpassede plantesammensætninger. 
 • Kritisk anvendelse, refleksion og diskussion af dansk og fremmedsproget faglitteratur.
 • Koble teori om beplantningsdesign til skitsering og forslagsstillelse.
 • En begyndende forståelse for hvordan forskellige beplantninger kan understøtte biodiversitet i stor og lille skala.

 

 

 

 

Kurset indeholder forelæsninger, gæsteforelæsninger og ekskursioner. Dette kombineres med individuelle - og gruppe baserede øvelser samt diskussioner hvor fælles og individuel feedback understøtter læringen.

Kursets øvelser består af tegnesalsarbejde med individuel/gruppevis tegnebordsvejledning, delafleveringer med feedback, fremlæggelser, fælles kommentarer og anvisninger på tegnesalen med undervisere tilstede.
Forberedelse rummer individuelt projektarbejde, udarbejdelse af præsentation og delaflevering, læsning, skrivning uden tilstedeværelse af undervisere.

I kurset udarbejdes et individuelt projekt der tager udgangspunkt i et konkret område med et bredt spektrum af vækstbetingelser og rumlige forhold. Projektet udarbejdes som et beplantningsforslag, hvor de trænede færdigheder anvendes.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Kurser: Plan og design 1 og 2, Naturgrundlaget 1 og 2 samt By- og landskabsplanternes botanik anbefales

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekt præsenteret i rapportform. Projektet udarbejdes løbende under kurset. Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Øvelser
 • 30
 • Feltarbejde
 • 22
 • Total
 • 206