Sundhed, ernæring og livskvalitet

Kursusindhold

Kurset vil belyse forskellige aspekter af livskvalitet, ernæring og sundhed med fokus på sammenhængen mellem samfundsmæssige og individuelle forudsætninger. Begrebet livskvalitet indbefatter det enkelte individs vaner og valg i relation til kostvaner, motionsvaner og forbrug af nydelsesmidler. Sundhedsbegrebet vil blive belyst ud fra både biologiske, ernæringsfaglige, samfundsfaglige og kulturelle vinkler. De samfundsmæssige forhold omfatter socioøkonomiske og kulturelle forhold. Og de individuelle faktorer omfatter bl.a. familiære, genetiske og etiske faktorer.

Det vil blive anskueliggjort hvorledes den danske livsstil, både med hensyn til kost, fysisk aktivitet og forbrug af nydelsesmidler kan påvirke risikoen for at udvikle livsstilssygdomme. Med hensyn til kost og ernæring, vil der blive taget udgangspunkt i, hvorledes indtag af forskellige fødevaregrupper som f. eks. frugt, grønt, fisk, kød, mejeriprodukter samt udvalgte fødevarer som f.eks. krydderier, vin og chokolade formodes at influere på sygdomsrisiko. Endvidere vil emner som mikronæringsstoffer, næringsbehov for specifikke befolkningsgrupper, samt funktionelle fødevarer blive gennemgået.

Vores valg af fødevarer vil også blive sat i et større perspektiv via fokus på både ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Sammenhængen mellem livskvalitet, ernæring og sundhed vil blive belyst via fokus på biologiske forskelle. Derudover ser vi ud fra et samfundsmæssigt perspektiv på hvorledes levevilkår blandt forskellige sociale grupper i samfundet påvirker samspillet mellem livskvalitet, ernæring og sundhed. Herunder belyses de bestemmende faktorer for individuelle vaner og valg.

Forelæsningerne organiseres indenfor flere områder, eksempelvis ”Introduktion”, ”Sundhed og livsstil – samt danske vaner”, ”Livskvalitet” ”Regulering, forebyggelse og sundhedsfremme, herunder klima og bæredygtighed”, og ”Ernæring og Sundhed”.

Projektarbejdet i blok II vil tage udgangspunkt i et valgfrit emne indenfor kursets overordnede rammer.

 

Engelsk titel

Health, Nutrition and Quality of Life

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

De studerende skal opnå en bred viden om sammenhængen mellem menneskers kost- og motionsvaner og sundhed, herunder hvilke fysiologiske processer som er involveret. Desuden vil den studerende opnå en forståelse af hvilke samfundsmæssige, sociale og kulturelle faktorer, som påvirker menneskers levevaner og livskvalitet.

Når kurset er afsluttet, forventes de studerende at kunne:

Viden:
- Udvise overblik over og beskrive den danske befolknings levevaner på de mest centrale områder (kost, rygning, motion, alkohol), og dennes betydning for livsstilsrelaterede sygdomme.
- Sammenfatte de væsentligste sundhedsmæssige aspekter af de mest centrale fødevaregrupper.
- Beskrive mulige årsagssammenhænge mellem levevaner og samfundsmæssige, sociale og kulturelle forhold, herunder hvordan vores kollektive valg af livsstil indvirker på samfundet.

Færdigheder:
- Vurdere betydningen af livsstil i forhold til sundhed.
- Formidle årsagssammenhænge mellem på den ene side fysiologiske, sociale og kulturelle faktorer og på den anden side livsstil, personlige vaner, valg, adfærd og handlinger set i relation til livskvalitet, ernæring og sundhed.

Kompetencer:
- Ud fra et naturvidenskabeligt og samfundsfagligt perspektiv skal den studerende kunne identificere, hvilke valg og handlinger i relation til livskvalitet der påvirker sundhedstilstanden.

Undervisningen koordineres og planlægges af 2 forskellige faggrupper på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, henholdsvis Fedme og Appetit-regulering (Institut for Idræt og Ernæring) og Sociologi-gruppen (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi). En række gæsteundervisere deltager desuden i undervisningsforløbet. Første halvdel af kurset (blok I) omfatter forelæsninger, teoretiske øvelser og debat-øvelser. Blok I afsluttes med en 2 timers skriftlig eksamen (vægter 33% af samlet karakter). Anden halvdel (blok II) omfatter projektarbejde, som afsluttes med individuel mundtlig fremlæggelse af projekt-arbejdet (vægter 67% af samlet karakter). Projektarbejdet tager udgangspunkt i de emner og problemstillinger, der er gennemgået i første halvdel af kurset (blok I), og munder ud i udarbejdelse og fremlæggelse af en projektrapport. Projektarbejdet udføres i grupper på 4-5 studerende under vejledning.

Kursuslitteratur oplyses på Absalon inden kursusstart.

 

Kendskab til området menneskets ernæring anbefales.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv

Under blok II gives grundig feedback af projektarbejdet, både undervejs i projektudarbejdelsen (mundtlig feedback ved midtvejsseminar) samt ved den endelige projektevaluering (skriftlig feedback på rapport).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 min.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.

Beskrivelse af eksamen: 2 timers skriftlig eksamen efter første halvdel af kurset (blok 1). Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport efter anden halvdel af kurset (blok 2) - ca 10 min præsentation efterfulgt af 10 min eksamination.

Vægtning: Skriftlig eksamen efter første halvdel af kurset vægtes 33%. Mundtlig individuel eksamination med 67%.

Kurset er kun bestået, såfremt begge eksaminer er bestået.
En bestået del (blok 1 eller blok 2) kan overføres til nyt kursusår.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computere til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Hvis lærebøger og noter er tilladte iflg kursusbeskrivelsen skal de medbringes i papirform eller uploades før eksamen til ITX-systemet via Digital Eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Skriftlig opgave i blok 1 bedømmes af en underviser og en intern censor.
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen i blok 2 bedømmes af projektvejleder, kursusansvarlig og en intern censor.
Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 68
 • Forberedelse (anslået)
 • 111
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 190
 • Vejledning
 • 16
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 412