Kommunikation og retorik i en juridisk og tværfaglig kontekst (Cand. soc. i jura)

Kursusindhold

Kommunikationsforståelse: kommunikation som information, overbevisning og handling.

Situationslære: God kommunikation er altid tilpasset konteksten

Genrelære: Frie og bundne; mundtlige og skriftlige; specielt juridiske

Sproglære: Læren om valget af sproglige virkemidler

Terminologilære: Læren om koblingen mellem sprog og viden

Argumentationslære: Kunsten at finde og etablere præmisser i en argumentation (topik) og at bygge et argument op, så det leder frem til den konklusion man vil opnå (Toulmin)

Engelsk titel

Communication and Rhetoric in legal and interdisciplinary contexts (Cand. soc.)

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Målbeskrivelse

Faget har fokus på at give de studerende:

 • Viden om kommunikation, sprog og retorik. Herunder generel viden om kommunikationsteori
 • Viden om kommunikation, sprog og retorik i en juridisk kontekst. Herunder viden om, hvordan der kommunikeres i forskellige juridiske genrer, samt viden om de respektive juridiske genrers kommunikative traditioner med hensyn til ordforråd, syntaks og tekstopbygning.
 • Viden om argumentation. Herunder viden om retoriske argumentationsmodeller, samt viden om hvordan disse anvendes i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at forstå, fortolke og analysere kommunikative produkter i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at producere kommunikative produkter i en juridisk kontekst
 • Færdigheder i at kommunikere på tværs af professionsfaglige og juridiske kontekster
 • Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt både i skrift og tale
 • Kompetence til at kommunikere hensigtsmæssigt og troværdigt i forskellige kontekster
 • Kompetence til i skrift og tale at kombinere og integrere den professionsfaglige og juridiske viden

Vi arbejder med en blanding af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i workshops i 4-timers moduler

Gennemgående lærebøger:

 • Gabrielsen & Christiansen: Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. Hans Reitzels Forlag 2010.
 • Christina Pontoppidan: Gør teksten klar. Principper for klart skriftsprog. Samfundslitteratur 2013.
 • Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg: Praktisk Argumentation. 3. udgave, Praxis 2015.

 

Desuden:

 • Tekstsamling bestående af videnskabelige artikler og uddrag af bøger.
 • Materialesamling, bestående af love og afgørelser samt andre juridiske tekstgenrer.

 

I alt ca. 750 sider.

Faget giver de studerende kommunikative kompetencer, herunder kompetencer inden for formidling og argumentation, og understøtter deres samarbejdskompetence. Desuden understøtter læren om juridisk topik og terminologi de studerendes kompetence til at anvende juridisk metode. Kommunikation, terminologi og retorik er mere end tilegnelse af nogle sproglige værktøjer. De er tillige metoder til systematisering og katalogisering af fagspecifik viden og understøtter således de studerendes tilegnelse af viden inden for de respektive retsområder og deres kompetence til at sammenholde, kombinere og integrere deres juridiske og professionsfaglige viden.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Synopsis i Kommunikation og Retorik i en Juridisk og Tværfaglig Kontekst består af tre dele: (1) en situationsbeskrivelse; (2) en selvstændigt produceret tekst eller tale; og (3) en analyse af den formulerede tekst / tale. Til sammen skal de tre dele af synopsen dokumentere de studerendes evne til selvstændigt at formulere og analysere en tekst / tale, som udgør en passene respons i en retligt relevant situation. At situationen er retligt relevant indebærer for det første, at teksten / talen skal fungere i en situation, hvor temaet, der behandles, har et juridisk indhold, og for det andet, at afsenderen af teksten er en stud.soc. i jura eller en nyuddannet cand.soc. i jura, som skriver med udgangspunkt i sin tværfaglige vidensbaggrund (professionsfag + jura). Der slås hårdt ned på plagiat i synopsen.

Uddannelsen til cand.soc. i jura hviler på en grundlæggende idé om tværfaglighed. Faget understøtter de studerendes evne til at kunne reflektere over forskellen mellem at ”tænke og kommunikere juridisk” og ”tænke og kommunikere fagligt” inden for deres respektive professioner. I eksamensopgaven lægges der afgørende vægt på de studerendes kompetence til at kombinere og integrere deres viden og reflektere over samspillet mellem de to vidensdomæner i deres kommende arbejde som cand.soc. i jura.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5