Individets grundlæggende rettigheder

Kursusindhold

Faget skal give de studerende et grundlæggende indblik i individets grundlæggende rettigheder således, som disse beskyttes i dansk ret.

 Faget omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse findes nedfældet i Grundloven, EMRK, EU-retten og i centrale FN-konventioner. Fagets hovedfokus er på Grundlovens menneskerettigheder, som har status af trinhøjere normer i dansk ret, og på de europæiske menneskerettigheder, navnlig EMRK, eftersom disse har et særligt gennemslag i dansk ret.

Faget omhandler for det første generelle spørgsmål, herunder:
- menneskerettighedernes historie og ideologi
- de menneskeretlige kilders status i dansk ret
- samspillet mellem national og europæisk rettighedsbeskyttelse
- rettighedernes ret- og pligtsubjekter og anvendelsesområde
- rettighedsfortolkning
- rettighedsbegrænsning.

Faget omhandler for det andet specifikke rettigheder:
- forbuddet mod tortur m.v.
- den personlige frihed
- retten til privat- og familieliv
- religionsfriheden
- ytrings- og informationsfriheden
- forsamlingsfriheden
- foreningsfriheden
- ejendomsretten
- retten til forsørgelse
- forbuddet mod diskrimination
- retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.

Engelsk titel

Fundamental Rights of the Individual

Målbeskrivelse

Viden: - menneskerettighedernes værdigrundlag og rolle i en demokratisk forfatning;
- menneskerettighedernes begrænsning i forhold til andre væsentlige samfundshensyn;
- menneskerettighedernes betydning for forholdet mellem de politiske organer og domstolene;
- samspillet mellem nationale, europæiske og universelle menneskerettigheder
- menneskerettighedernes normstruktur
- de enkelte menneskerettigheders kerneindhold


Færdigheder: - redegøre for de forskellige menneskeretlige retskilders status og gennemslag i dansk ret;
- redegøre for de centrale principper vedrørende fortolkning af menneskerettigheder, retfærdiggørelse af indgreb i menneskerettigheder og domstolskontrollen hermed;
- koncipere menneskeretlige bestemmelser
- formidle sin menneskeretlige viden og argumentation på en struktureret og sprogligt såvel som fagligt korrekt måde, såvel mundtligt som skriftligt.

Kompetencer: - analysere (herunder kritisere) og udlede det centrale af en menneskeretlig dom;
- uddrage det relevante for en menneskeretlig problemstilling af en større sagsfremstilling;
- argumentere klart for, hvorledes en konkret menneskeretlig problemstilling bør løses; herunder træffe et sagligt begrundet valg, hvor flere løsningsmuligheder foreligger;
- reflektere over menneskerettighedernes funktion i forfatningsretten
- fortolke menneskerettighedsbestemmelser selvstændigt og formålsorienteret
- juridisk rådgivning, herunder prioritering blandt flere mulige løsningsmodeller

Jens Elo Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, 4. udgave, 2020, Karnov Group, København 2019, ca. 500 sider.
(udkommer januar 2021)

 

S.A.S. v. France, Menneskerettighedsdomstolens dom af 1. juli 2014 (uddrag) – Lægges i Absalon

 

Delfi AS v. Estonia, Menneskerettighedsdomstolens dom af 16. juni 2015 (uddrag) – Lægges i Absalon

 

Paposhvili v. Belgium, Menneskerettighedsdomstolens dom af 13. december 2016 (uddrag) – Lægges i Absalon

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer snart på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Projektarbejde
 • 6
 • Seminar
 • 38
 • Total
 • 275