Individets grundlæggende rettigheder

Kursusindhold

Faget skal give de studerende et grundlæggende indblik i individets grundlæggende rettigheder således, som disse beskyttes i dansk ret.

 Faget omhandler individets grundlæggende rettigheder, som disse findes nedfældet i Grundloven, EMRK, EU-retten og i centrale FN-konventioner. Fagets hovedfokus er på Grundlovens menneskerettigheder, som har status af trinhøjere normer i dansk ret, og på de europæiske menneskerettigheder, navnlig EMRK, eftersom disse har et særligt gennemslag i dansk ret.

Faget omhandler for det første generelle spørgsmål, herunder:
- menneskerettighedernes historie og ideologi
- de menneskeretlige kilders status i dansk ret
- samspillet mellem national og europæisk rettighedsbeskyttelse
- rettighedernes ret- og pligtsubjekter og anvendelsesområde
- rettighedsfortolkning
- rettighedsbegrænsning.

Faget omhandler for det andet specifikke rettigheder:
- forbuddet mod tortur m.v.
- den personlige frihed
- retten til privat- og familieliv
- religionsfriheden
- ytrings- og informationsfriheden
- forsamlingsfriheden
- foreningsfriheden
- ejendomsretten
- retten til forsørgelse
- forbuddet mod diskrimination
- retten til en retfærdig rettergang og til effektive retsmidler mod rettighedskrænkelser.

Engelsk titel

Fundamental Rights of the Individual

Målbeskrivelse

Viden: - menneskerettighedernes værdigrundlag og rolle i en demokratisk forfatning;
- menneskerettighedernes begrænsning i forhold til andre væsentlige samfundshensyn;
- menneskerettighedernes betydning for forholdet mellem de politiske organer og domstolene;
- samspillet mellem nationale, europæiske og universelle menneskerettigheder
- menneskerettighedernes normstruktur
- de enkelte menneskerettigheders kerneindhold


Færdigheder: - redegøre for de forskellige menneskeretlige retskilders status og gennemslag i dansk ret;
- redegøre for de centrale principper vedrørende fortolkning af menneskerettigheder, retfærdiggørelse af indgreb i menneskerettigheder og domstolskontrollen hermed;
- koncipere menneskeretlige bestemmelser
- formidle sin menneskeretlige viden og argumentation på en struktureret og sprogligt såvel som fagligt korrekt måde, såvel mundtligt som skriftligt.

Kompetencer: - analysere (herunder kritisere) og udlede det centrale af en menneskeretlig dom;
- uddrage det relevante for en menneskeretlig problemstilling af en større sagsfremstilling;
- argumentere klart for, hvorledes en konkret menneskeretlig problemstilling bør løses; herunder træffe et sagligt begrundet valg, hvor flere løsningsmuligheder foreligger;
- reflektere over menneskerettighedernes funktion i forfatningsretten
- fortolke menneskerettighedsbestemmelser selvstændigt og formålsorienteret
- juridisk rådgivning, herunder prioritering blandt flere mulige løsningsmodeller

 • Jens Elo Rytter, Individets grundlæggende rettigheder, 4. udgave, 2021, Karnov Group, København 2019, ca. 500 sider.
  (udkommer januar 2021)
   
 • Jeroen Temperman, Religious Symbols in the Public School Classroom, i J. Temperman, The Lautsi Papers, 2012 (artikel til Workshop 2, ligger i Absalon)
   
 • Lisl Brunner, The Liability of an Online Intermediary for Third Party Content, Human Rights Law Review 2016, 16, s. 163-174 (artikel til Workshop 3, ligger I Absalon)

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer snart på fagets hjemmeside.

Ikke relevant
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Projektarbejde
 • 6
 • Seminar
 • 38
 • Total
 • 275