BA-PROJEKT

Kursusindhold

Bachelorprojektet afrunder bacheloruddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med bachelorprojektet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive bachelorprojektet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Engelsk titel

BA-PROJECT

Målbeskrivelse


Mht. viden skal den studerende kunne:

 • redegøre for den retsvidenskabelige teori og praksis inden for projektets emneområde
 • redegøre for sammenhængen mellem projektets analyser og de relevante dele af pensum til uddannelsens øvrige fag


Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • analysere retlige problemstillinger inden for uddannelsens område
 • inden for uddannelsens område formulere en retslig problemstilling
 • argumentere for problemformuleringens afgrænsning og relevans
 • dokumentere og/eller argumentere for påstande i analyse og konklusion
 • sikre, at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen


Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • udvælge og afgrænse de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen argumentere for retlige løsninger inden for den skriftlige besvarelse træffe et sagligt begrundet valg i de tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger
 • formidle den for bachelorprojektet relevante viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Udover introduktionsseminar tilbydes individuel vejledning og klyngevejledning.

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med introforelæsning og klyngevejledning:

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): "Skriftlig jura. Den juridiske fremstilling", Ex Tuto Publishing 2013, kapitlerne kap. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 23 og 26

ECTS
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Skriftlig aflevering, -
Bachelorprojekt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Total
 • 4