Rådgivning om kommuner på kommercielle markeder - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020

Kursusindhold

Kommuner er centrale aktører i dansk ret, og kommunerne er involverede i rigtig mange aktiviteter, som er knyttet til borgere eller virksomheder. Det gælder aktiviteter, som er reguleret i lovgivning – fx så forskellige aktiviteter som skole, bibliotek og genbrug af affald – og aktiviteter som kommunerne engagerer sig i uden et direkte lovgrundlag – fx støtte til festivaler og til sport, udlejning af el-løbehjul og deltagelse i erhvervsvirksomhed, eksempelvis salg af varer og tjenesteydelser.

Når der ikke er lovgrundlag for en aktivitet, finder kommunerne typisk hjemmel i den såkaldte kommunalfuldmagt. Kommunalfuldmagten er et sæt uskrevne regler, der regulerer, hvilke opgaver kommunerne kan engagere sig i, hvis der ikke er udtrykkelig lovhjemmel. Det er eksempelvis kommunalfuldmagten, der regulerer, om kommuner må have en forretning med sportsudstyr i forbindelse med en kommunal idrætshal, og om kommunerne må stå for udlejning af cykler til turister.

Kommunalfuldmagten er et centralt element i faget, hvor deltagerne bliver trænet til juridisk rådgivning på dette praktisk vigtige område. Både studerende, der stiler mod ansættelse inden for advokatbranchen og studerende, der stiler mod ansættelse inden for det offentlige vil have gavn af faget. 

Fordi kommunalfuldmagten er uskreven, omfatter en bred vifte af kommunale aktiviteter og i mange sammenhænge er udtryk for en afvejning af flere modsatrettede hensyn – blandt andet til almene interesser, konkurrence og markedet – er det nødvendigt at arbejde grundigt med dette regelsæt for at forstå de regler, som er styrende for kommunerne, og dermed for borgeres og virksomheders vilkår i samspillet med kommunerne. Og forståelse af reglerne er naturligvis en betingelse for at kunne rådgive kommunerne, hvad enten man er ansat i en kommune, eller som advokat bliver kontaktet af en kommune for juridisk bistand.

 

Formålet med kurset er, at give en grundig forståelse af den retlige regulering af kommunerne, og det er blandt andet følgende temaer, der bliver taget op i faget:

 • Kommunalfuldmagten som grundlag for kommunernes aktiviteter – hvilke grundlæggende principper styrer kommunerne? hvad er der hjemmel til? hvordan skal kommunerne tilrettelægge deres aktiviteter for at sikre overholdelse af reglerne?
 • Hvem påser overholdelse af de kommunalretlige regler? og hvad gør man som privat eller virksomhed, hvis man synes, reglerne bliver krænket?
 • Hvilke regler gælder der for, hvordan kommuner kan styres?

 

Som en del af den offentlige sektor er kommunerne også omfattet af forvaltningsretten. Faget bygger bl.a. videre på den forvaltningsretlige grundviden og vil skærpe deltagernes færdigheder på det område gennem arbejde med konkrete problemstillinger. Yderligere betyder fagets fokus på kommunernes rolle i forhold til kommercielle markeder, at det også omfatter formueretlige aspekter som eksempelvis kommunernes muligheder for at engagere sig i erhvervsaktiviteter gennem køb og salg, gennem deltagelse i selskaber og gennem støtte til private virksomheder. På den måde bliver der i faget arbejdet med en betydelig retlig regulering af vilkårene for danske virksomheder.

Engelsk titel

Giving legal counselling on local authorities’ market activities - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2020

Målbeskrivelse

Kurset skal give deltagerne viden om:

 • de retlige rammer for kommuners erhvervsaktiviteter
 • styret internt i kommuner
 • det kommunale selvstyre (kommunernes position i forhold til staten)
 • kommunalrettens retskilder
 • tilsynet med kommunerne

 

Kurset skal give deltagerne færdigheder til:

 • på baggrund af viden om den kommunalretlige regulering at identificere konkrete problemstillinger på en måde der viser indsigt i kommunalrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i mellem disse
 • at løse konkrete kommunalretlige problemstillinger under inddragelse af relevante retskilder og viden om den kommunale regulering.

 

Kurset skal give deltagerne kompetence til at:

 • inddrage viden og færdigheder i analyser af komplekse problemstillinger i en kommunalretlig kontekst
 • præsentere kommunalretlig argumentation som grundlag for vurdering af problemstillinger knyttet til kommunernes samspil med aktører på kommercielle markeder.

Undervisningen på faget vil bestå af tre typer af læringsaktiviteter:

(1)Individuelt arbejde. Denne læringsform anvendes af de studerende til individuelt at opnå viden om faget ved at læse, søge viden og forberede præsentationer i forbindelse med undervisningen.
(2)Seminarer. På seminarerne vil de studerende skulle arbejde med cases, og underviseren vil i den forbindelse primært have en faciliterende rolle. På seminarerne vil de studerende skulle arbejde med både løsning af cases og fremlæggelse/​opponering – såvel internt i gruppen og i samarbejde med andre grupper.
(3)Forelæsninger. Forelæsningerne vil primært blive anvendt til at præsentere et nyt emne for at sikre at de studerende har det nødvendige overblik, inden der skal arbejdes videre. Derudover vil forelæsningerne blive anvendt som opsamling på gennemgåede emner for at sikre, at de studerende har opnået et tilstrækkeligt overblik og for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Aktiviteter beskrevet under (2) og (3) kan blandes.

Revsbech: Kommunernes opgaver: Kommunalfuldmagten m.v. (2015).

Brandi-Hansen og Thomsen: Kommunernes og regionernes organisation og regelgrundlag i Fenger (red.): Forvaltningsret (2018).

Garde og Revsbech: Kommunalret (2017), kap. 3.

Administrativ praksis og domme.

Henset til fagets genstandsfelt undervises der på dansk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25