Sundhedsret (BA-valgfag)

Kursusindhold

Faget bygger videre på en række BA-fag (Erstatningsret, Individets grundlæggende rettigheder, EU-ret, Folkeret og Forvaltningsret). Fagets formål er at give de studerende viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere de retlige problemstillinger, som opstår i mødet mellem sundhedsvæsen, samfundsmæssige interesser, digitalisering, patienter og etiske og økonomiske hensyn.

 

Faget er bygget op over fire temaer:

 • Sundhedsvæsen og sundhedspersoner - Organisering, økonomi og prioritering, planlægning, tilsyn, kvalitetssikring, patientsikkerhed, regulering af sundhedspersonale (rettigheder og pligter)
 • Samfund og folkesundhed - Samfundsmæssige interesser i sundhed/teorier om folkesundhed, bekæmpelse af smitsomme sygdomme/epidemier, sundhedsfremme, herunder sundhedskampagner, forebyggelse (bl.a. screeningsprogrammer og vaccination), sundhedsberedskab ved miljøtrusler og katastrofer m.v.
 • Patienters rettigheder – grundlæggende patientrettigheder (ret til sundhed / lighed i sundhed, selvbestemmelse, informeret samtykke, fortrolighed og behandling af sundhedsdata, aktindsigt, klage, erstatning), svage og udsatte patientgrupper (børn, voksne inhabile, psykiatriske patienter, udokumenterede migranter m.v.).
 • Grænsetilfælde og ny teknologi - Kosmetisk behandling, videnskabelige forsøg, reproduktive rettigheder, genteknologi, digitalisering og sundheds-IT, livets afslutning (herunder dødshjælp), organdonation.

 

Internationale aspekter, etiske hensyn, digitale og samfundsøkonomiske aspekter vil være gennemgående i alle temaer.

 

På kurset arbejdes med disse fire temaer i ca. 56 timer. Temaerne introducerer de studerende til de juridiske grundprincipper og giver overblik over det juridiske landskab. Der laves endvidere ”nedslag” i dybden i form af case-arbejde. Formålet er at ruste de studerende til selv at gå i dybden i deres eksamensopgave. Midtvejs i dette forløb vil der blive indlagt en workshop (3-4 timer), hvor de studerende skal prøve at lave et abstract til et emne, som er blevet behandlet i den første halvdel af forløbet, og de studerende vil få feedback på dette fra både medstuderende og undervisere. I slutningen af forløbet er der Herefter er der afsat ca. 3-4 timer til metodisk introduktion til den skriftlige opgave (problemformulering, abstract, retskilder og metoder). 
Dette vil også foregå som en workshop, hvor de studerende udover input fra underviserne vil skulle arbejde med at udforme en problemformulering og få både peer- og underviser feedback. De resterende timer afsættes til en åben skriveworkshops, hvor de studerende kan sparre med hinanden og får individuel/gruppe vejledning.

Engelsk titel

Health law (BA elective course)

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kunne forstå og forklare de grundlæggende retsprincipper, som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne redegøre for og forstå den samfundsmæssige interesse i en god folkesundhedstilstand
 • Kunne forstå og forklare på et specialiseret niveau den centrale regulering af relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient
 • Kunne forstå og forklare de EU- og menneskeretlige problemstillinger som har betydning for relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter
 • Kunne forstå og forklare betydningen af digitalisering, nye sundhedsteknologier og etiske og samfundsøkonomiske hensyn i den retlige regulering af mødet mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter og reflektere kritisk over lovgivningens afbalancering af disse hensyn.

 

Færdigheder:

 • Kunne anvende juridisk metode til at identificere relevante juridiske problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
 • Kunne placere konkrete retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patient i en sundhedsretlig sammenhæng på en måde, som viser overblik og indsigt
 • Kunne analysere komplekse retlige problemstillinger i relationen mellem samfund, sundhedsvæsen og patienter under inddragelse af folkesundhedsteorier, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsning og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Kunne træffe fagligt kvalificerede beslutninger og reflektere kritisk over disse

 

Kompetencer:

 • Selvstændigt gennemføre større retsvidenskabelige analyser·
 • Rådgive om sundhedsretlige problemstillinger under inddragelse af samfundsmæssige, økonomiske og etiske hensyn
 • Reflektere kritisk over juraens samfundsmæssige rolle i en dansk og international sammenhæng

Der vil løbende indgå casearbejde i undervisningen og strukturerede plenumdiskussioner. Det skal træne de studerende til både at tænke konkret og i dybden (casearbejde) og mere abstrakt og metodisk (strukturerede diskussioner). Der vil endvidere være studenterpræsentationer i grupper af det valgte emne og problemformulering for eksamensopgaven, og der vil være feedback opgaver fra grupperne i forhold til andre gruppers oplæg.

Mette Hartlev, Ulla Hybel og Peter Bak Mortensen, Sundhed og Jura – Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientrettigheder, 2. Rev. Udg. 2017, 600 sider.

Derudover vil der i Absalon være en liste over anbefalet supplerende litteratur.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil i forløbet blive anvendt forskellige former for feedback. Der vil blive givet løbende feedback i undervisningen. Eksamen vil være en selvstændig skriftlig opgave, hvor der dels vil blive givet feedback fra både undervisere og de medstuderende på fremlæggelsen af emnet, abstract og problemformuering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Selvstændig skriftlig opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • Total
 • 412,5