Fast ejendom – regulering, forurening & køb II - skriftlig eksamen - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for samt evnen til at forklare centrale grundbegreber og retsregler, der regulerer fast ejendom. Første del af forløbet drejer sig om købers misligholdelsesbeføjelser over for sælger; anden del af forløbet omhandler den privatretlige regulering ved servitutter, naboret og hævd; tredje del af forløbet drejer sig om planlovens og naturbeskyttelseslovens rådighedsbegrænsninger og betydning af EU-retten; fjerde del af forløbet omhandler forebyggelse og ansvar for forurening af fra fast ejendom og samspillet mellem de offentligretlige regler og den private erstatningsret; femte og sidste del omhandler ekspropriation.

 

Undervisningen har til formål at opøve den enkelte studerendes evne til ved anvendelse af juridisk metode at identificere problemstillinger i et konkret retsforhold omhandlende fast ejendoms omsætning og anvendelse, samt at analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante offentligretlige og formueretlige retskilder, herunder at argumentere for flere forskellige mulige løsninger og at træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse. Endvidere skal de studerende blive i stand til skriftligt og til dels mundtligt at kunne formidle såvel problemstillingerne som analysen.

 

Faget giver et grundlæggende kendskab til de grundbegreber og retsregler, som er bestemmende for, hvordan fast ejendom omsættes og anvendes i Danmark. Faget er forankret i både formueretten og den offentlige ret og belyser samtidigt de særlige udfordringer, som forurening af fast ejendom frembyder i forhold til ansvar i og uden for kontrakt og i forhold til anden reguleringslovgivning. Faget tager afsæt i de almindelige privat- og offentligretlige regler, som gennemgås på bacheloruddannelsens 1. til 3. år, hvor reglerne om fast ejendom kun omhandles i begrænset omfang. Faget illustrerer, hvordan de almindelige privat- og offentligretlige regler kan anvendes på et specialiseret, praktisk betydningsfuldt retsområde, og gennemgår centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom.

Faget omhandler for det første de formueretlige regler om køb af fast ejendom – herunder misligholdelseslæren og ejerskifteforsikring – og giver dermed et udvidet kendskab til centrale obligations- og tingsretlige regler, der er gennemgået i Formueret II.

For det andet omhandler faget de grundlæggende offentligretlige regler i planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven, der regulerer anvendelsen af fast ejendom.

For det tredje behandles de principielle forskelle, der er mellem regulering og ansvar for forurening efter de privatretlige regler om erstatningsansvar i og uden for kontrakt på den ene side og jordforureningslovens og EU-rettens regler om ansvar for forurening. Faget illustrerer det ofte komplekse tværfaglige samspil mellem den forvaltningsretlige regulering, privatretlige regler og EU-retten. Faget giver et solidt fagligt grundlag for en række formueretlige og offentligretlige valgfag på kandidatuddannelsen.

Engelsk titel

Real estate - purchasing, pollution and planing regulation II - written exam - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2020

Målbeskrivelse
 • Den studerende skal kunne redegøre for og forklare de teoretiske og praktiske problemstillinger ved fast ejendom
 • Den studerende skal kunne identificere de mange tværgående juridiske problemer, der kendetegner regulering af fast ejendom.
 • Den studerende skal kunne analysere de tværgående juridiske problemstillinger, der kendetegner reguleringen af fast ejendom som forholdet mellem privat og offentlig regulering af rådighed over fast ejendom med inddragelse af EU-rettens betydning og praksis fra den Europæiske menneskerettighedsdomstol.
 • Den studerende skal kunne argumentere for forskellige juridisk begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Den studerende skal perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Den studerende skal gennem fremlæggelse trænes i at formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde, hvilket ved eksamen skal demonstreres ved synopsbesvarelse af en kompliceret opgave, hvis besvarelse kræver inddragelse af alle lærebogens seks kapitler.

Omkring ¾ af forløbet er tilretteligt så alle studerende skal forberede præsentation af enten to komplekse opgaver eller et processpil til hver 4. lektion, så holdet er overordnet inddelt i fire hovedgrupper (underinddelt i flere studiegrupper). Disse lektioner er organiseret på den måde, at 50 % af tiden anvendes til at 1-2 studiegrupper fremlægger besvarelse mundtlig med diskussion fra de øvrige studerende – den resterende halvdel anvendes til undervisning. Den sidste fjerdel er koncentreret om skriftlig fremstilling med skriftlige øvelsesopgaver og gennemgang af besvarelser

Peter Pagh: Fast ejendom – regulering og køb 3. udg. 2017, 770 (inkl. 50 sider registre)

Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret og EU-ret samt grundrettigheder

Faget udelukker BA-valgfaget "Fast ejendom - regulering og køb", "Fast ejendom - regulering, forurening og køb" og "Fast ejendom – regulering, forurening & køb I - projekt"

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjmmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • Total
 • 412,5