Politi og politiret

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Dernæst foretages en gennemgang af politiets organisation og struktur, og der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra Politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra Retsplejeloven. I faget behandles desuden spørgsmål som klager over politiet; den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn samt konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde. Desuden behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år.

 

Undervisningen, der dækker følgende temaer, afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.

 1. Introduktion. Politiret, historisk og aktuelt.
 2. Politireformer.
 3. Politi og magt. Politiloven, bekendtgørelserne, kundgørelserne. Statens positive forpligtelser.
 4. Uden for strafferetsplejen. Politiet som ordensmyndighed.
 5. Magtmidlerne.
 6. Inden for strafferetsplejen. Politiet som efterforskningsmyndighed.
 7. Smart policing.
 8. Særlige begivenheder. Urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt COP 15 (2009) og Reclaim the Streets 2014.
 9. Klager over politiet.
 10. Politietik. Kvinder i politiet.
 11. Politi og uddannelse.
 12. PET
 13. Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Frontex etc..
 14. Privatpolitiet – den private sikkerhedsbranche.
 15. Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv.


Hertil kommer et antal ekskursioner til politi og sikkerhedsbranche samt klyngevejledning og gruppevejledning.

Engelsk titel

Police and Police Law

Målbeskrivelse
 • Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk
 • Redegøre for dansk politis organisation og struktur
 • Redegøre i hovedtræk for Politilovens regler om indgreb og magtanvendelse
 • Redegøre i hovedtræk for Retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb
 • Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs. identificere retligt relevante fakta i et større materiale
 • Diskutere politietik og klageordninger
 • Diskutere digitaliseringen af politiets arbejde – herunder påvise retsgrundlaget for Intelligence Led Policing, Smart Policing og Online Policing samt forholde sig kritisk og reflekterende til fremtidens digitale politi
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatisering af ordensopgaver
 • Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationalisering af efterforskningsopgaver
 • Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed
 • Gennem projektskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Læreroplæg, studenterpræsentationer, spotprøver, casearbejde

Henrik Stevnsborg: Magt, krig og centralisering. Dansk politi 1945-2007, DJØF Forlag 2016.

Materialesamling på Absalon, ca. 200 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig prøve, Projekteksamen er et gruppeprojekt. Der er krav om at besvarelsen udarbejdes kollektivt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 343,5
 • Seminar
 • 69
 • Total
 • 412,5