Processpil i immaterialret - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2020

Kursusindhold

Kurset er et specialiseringskursus inden for gruppen af fag, som kredser om informations- og innovationsretlige problemstillinger, som de er samlet på CIIR. Der går således en rød tråd fra BA faget i informationsret over KA-faget immaterialret og til nærværende fag.

Det er formålet med processpillet at udbygge deltagernes kendskab til immaterialret og selvstændighed i forhold til at identificere og analysere immaterialretlige problemstillinger på avanceret niveau og at bringe disse i anvendelse inden for rammerne af en partsstyret retstvist. I processpillet deltager hold fra de øvrige nordiske lande (og nok Ålborg Universitet), og det er således desuden hensigten at styrke deltagernes forståelse for immaterialrettens internationale – især nordiske – baggrund og at skabe faglige og sociale bånd mellem jurastuderende fra de nordiske lande.

Deltagerne repræsenterer parterne i en fiktiv retstvist (voldgift). Det påhviler deltagerne at identificere de retlige spørgsmål, som sagen involverer, og at skaffe relevant baggrundsmateriale, idet sagsakterne primært vil indeholde faktuelle oplysninger og referencer til lovgivning m.v.
Deltagerne deles op i antal hold normalt bestående af 2 til 4. Hvert hold får udpeget to vejledere (Jens Schovsbo og en praktiserende advokat) som yder rådgivning undervejs efter aftale. På kursets første dag udleveres en case i form af en (fiktiv) sag om krænkelse af en eller flere immaterialrettigheder. Holdene repræsenterer sagens parter, og det er deres opgave at forberede sagen til den mundtlige forhandling (voldgift). Der skal undervejs i dette forløb udveksles skrifter to gange. Holdene repræsenterer ved den første skriftveksling sagsøger og ved den anden skriftveksling sagsøgte. Alle hold får således lejlighed til at repræsentere begge sider i tvisten. På baggrund af skriftvekslingen og eventuelt en kort mundtlig procedure udpeges et dansk vinderhold, som mødes med de hold, som deltager fra de øvrige fire nordiske lande (FI, NO og SE) i finalen. Der kræves i både den skriftlige og den mundtlige fase en betydelig og selvstændig arbejdsindsats fra deltagerne, en evne til at indgå i et samarbejde og en meget høj grad af arbejdsdisciplin.
Afholdelsen af finalen går på skift mellem de deltagende fire nordiske lande.

Det er også værtslandet, som står for at udvikle årets case. Denne case er baseret på avancerede immaterialretlige problemstillinger, som har berøring til EU-ret og til de store dele af immaterialretten, som er nordisk forankret, og hvor litteratur og præjudikater kan anvendes transnationalt. På denne måde trænes deltagerne også i international litteratur- og domssøgning.
Skrifterne udarbejdes på engelsk og finale og al kommunikation foregår ligeledes på engelsk. Herved trænes deltagerens evner til at formulere sigt mundtligt og skriftlig på engelsk om faglige emner.

Engelsk titel

Intellectual Property Law moot court - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2020

Målbeskrivelse

Faget skal videreudvikle den studerendes viden om immaterialret på et avanceret niveau med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende komplicerede retlige problemstillinger og viden om de grundlæggende innovations- og informationsretlige retsregler, som immaterialretten bevæger sig indenfor og herudner særligt at bringe denne viden i spil inden for rammerne af en civil retssag.

Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere relevante immaterialretlige problemstillinger og det relevante retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse.

Faget skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter.

Faget skal endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde og inden for den ramme, som en retssag tilbyder. Skrifterne udarbejdes på engelsk og derved får deltagerne kendskab til den engelske fagterminologi og deres skriftlige engelskevner trænes.

Deltageren skal argumentere sagen fra begge sider og på den måde skræpes deres bevidsthed om betydningen af sammenhængen mellem faktum og jus og forståelsen for, at næsten alle sager kan ses fra forskellige sider.

Arbejdet er endelig i betydelig grad selvstændigt og styrker deltagernes kompetencer med hensyn til litteratursøgning og skriftlig formulering på engelsk.

Undervisningen er baseret på de studerendes selvstændige arbejde i grupperne med de retlige problemstillinger, som årets case giver anledning til og præsentationen af disse inden for rammerne af en voldgiftssag.

Eksamen er baseret på casen og de processkrifter, som holdene selv har lavet.

Det er en forudsætning at have fulgt faget "Immaterialret" eller at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 178,25
  • Studiegrupper
  • 28
  • Total
  • 206,25