TS, Kulturel oversættelse (E20)

Kursusindhold

Migration, globalisering og hurtige forandringer udgør nogle af de største udfordringer for nationer, samfund, institutioner og individer i dag, og derfor er vi nødt til at udvikle en forståelses- og analyseramme for disse fænomener. Begrebet kulturel oversættelse beskriver det forhold, at ethvert møde mellem forskellige kulturer, verdenssyn eller værdisystemer udløser handlinger og strategier for oversættelse, som langt fra kun har med sprog at gøre, men hvor også parternes kulturelle forudsætninger kommer til forhandling. Ideelt set er kulturel oversættelse en gensidig proces, hvor man forsøger at forstå den anden ud fra sin egen position, samtidig med at man også forsøger at se sig selv ud fra den andens synspunkt. Reelt foregår kulturmøde dog langt fra altid i et magtfrit rum, og oversættelse mellem sprog og kulturer kan fungere og fortolkes meget forskelligt, lige fra vold og overgreb til kreativitet og nyskabelse. Kurset er tværdisciplinært såvel som tværkulturelt. Der inddrages sprog- og litteraturteori, historisk og antropologisk metode, samt samfundsteori. Begrebet kulturel oversættelse diskuteres i forhold til emner som migration, kulturmøde, kolonialisme/postkolonialisme, kosmopolitisme og globalisering.

Engelsk titel

Cultural translation

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier 2019
 • Studieordning for kandidatuddannelsen i Asienstudier 2008-ordningen

 

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som starter på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller til studerende på KA uddannelsen i Asienstudier (2008 ordningen), der ønsker at tage Kulturel oversættelse som Tværfagligt tema.

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning, Tværkulturelle Studier:
Kulturel oversættelse (aktivitetskode HTÆK03461E)

KA 2008-ordning, Asienstudier:
Tværfagligt tema Japanstudier (aktivitetskode HJAK03032E)
Tværfagligt tema Kinastudier (aktivitetskode HKIK03022E)

Forelæsninger, holdundervisning, dialogseminarer, studenteroplæg samt
anden form for aktiv inddragelse af de studerende. Der skal endvidere indregnes arbejde i læsegrupper og feedback i tutorials. Eksamen vil være en porteføljeeksamen, og der skal skrives 3 mindre opgaver i løbet af kurset.

Materialet vil være tilgængeligt online og gennem Absalon og i kompendieform

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier eller Asienstudier (2008-studieordningen).

Studieordningen vil være tilgængelig på følgende hjemmeside https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​
Har du spørgsmål bør du kontakte uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 168
 • Praktiske øvelser
 • 202,5
 • Total
 • 412,5