SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Dem og os. Vurderinger og opfattelser af sproglig variation

Kursusindhold

Sproglig variation – opfattede forskelle i måden vi taler på – er helt centrale når man lever i et komplekst samfund. Sproglig variation er med til at signalere hvem vi er (vores gruppeidentitet), og hvem der er anderledes end os – hvem der er et de.

På kurset beskæftiger vi os med begreber som holdninger, stereotyper, fordomme osv. Hvorfor har vi dem? Hvordan opstår de? Hvordan kan de undersøges? Og kan de evt. ændres?

Kurset her giver således en indføring i teorier om social kognition med særligt henblik på hvordan disse er relevante for at forstå hvordan vi i dagligdagen vurderer og kategoriserer (og selv bliver vurderet og kategoriseret) på bagrund af hvordan vi taler.

Et eksempel: De fleste af os har hørt nogen udtale ordet ’unik’ som [junik] (måske gør du det selv?) og de fleste af os danner sig helt automatisk et indtryk af hvad det er for en type, der udtaler dette ord med et j i begyndelsen (i stedet for et u). Er de unge eller gamle? Hvilket job har de? Hvilke værdier har de.

Vi skal se på hvordan sådanne associationer opstår, hvad det vil sige at de er automatiske eller bevidste og hvilke konsekvenser de har for vores interaktion med hinanden og for vores samfund: Hvordan bruges fx sproglig variation i reklamer og offentlig kommunikation?

Vi kommer til at se på forskellige typer data, både fra konkrete samtaler og medier og data som man kan indsamle gennem psykologiske og psykolingvistiske eksperimenter.

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • Sammenhænge mellem sproglig variation og sociale associationer
 • Modeller for social kognition og værdimæssig afkodning af sprogligt input.
 • Metoder til undersøgelse af associationer og disse metoders teoretiske fundament.


Færdigheder i at:

 • undersøge [den sociale betydning af en sproglig variabel] og reflektere over de samfundsmæssige konsekvenser af den
 • fordybe sig i kvantitativ (primært eksperimentalpsykologisk) og kvalitativ (primært diskurs- og interaktionsbaseret) faglitteratur med relevans for sproglige fænomener,
 • finde og inddrage relevant socialpsykologisk, sociolingvistisk og sprogpsykologisk faglitteratur i sin analyse af associationer.


Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et empirisk eller teoretisk lingvistisk emne i skriftlig form forfagfæller.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning inkl. fremlæggelser ved studerende suppleret med konkret gruppearbejde med undersøgelsesdesign.
Studerende skal regne med at udføre forskellige praktiske analyser og øvelser fra gang til gang, og skal regne med at afslutte kurset med en selvstændig undersøgelse.

Denne blanding af undervisningsformer skal sikre at de studerende får mulighed for at diskutere teoretiske antagelser samt får metodisk erfaring med udarbejdelse af forskelige typer undersøgelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5