SPS; Sprogpsykologisk emne/Sprogpsykologisk tilvalgsemne: Sprogpsykologi og klimaforandringskommunikation

Kursusindhold

Sprogpsykologi er en tværdisciplinær uddannelse, der integrerer sprogvidenskabelige og psykologiske perspektiver til at undersøge, om og hvordan sprogbrugere etablerer fælles forståelse. Dette kursus er et Sprogpsykologisk emne (der kan følges på KA, KA-tilvalgs- eller BA-tilvalgsniveau), som retter sig mod det verserende problem, der får de fleste til at blegne: klimaforandring. Kurset henvender sig særligt til den studerende, der også ønsker at ’komme ind i kampen’ og bruge sin humanistiske faglighed til at adressere og afhjælpe dette problem. Nogle af de konkrete spørgsmål, vi vil arbejde med, retter sig mest mod et sprogligt fokus, fx:

 

 • Hvilken rolle spiller sproget i forbindelse med konceptualiseringen af et abstrakt begreb som ’klimaforandring’?
 • Hvordan formidles, modtages og debatteres information om klimaforandring?
 • Hvordan kommunikerer individer skriftligt eller mundligt om personlige forhold til klimaproblematikker? 

 

Andre retter sig mere mod et psykologisk fokus:

 

 • Hvilke roller spiller gruppedynamikker i klimaadfærdsregulering?
 • Hvordan påvirker klimakrisen individers psykologiske tilstande og interpersonelle relationer?

 

Et gennemgående tema på kurset vil dog være, at netop kombinationen af det sproglige og psykologiske perspektiv er frugtbar at anlægge i et klimaforandringskommunikativt anliggende.

Deltagere kan forvente at tilegne sig viden om dels sprogpsykologisk teori af særlig relevans for besvarelsen af ovenstående og andre spørgsmål (fx psykologi ved William James og sprogfilosofi ved Mikhael Bakhtin), dels om moderne international humanistisk og socialvidenskabelig forskning rettet mod klimaforandring, i særdeleshed Climate Change Communication (CCC), dvs. klimaforandringskommunikation. Deltagere vil blive styrket i færdigheder, der skal til for at besvare spørgsmål som de ovenstående empirisk, eksempelvis ved at foretage sproglig diskurs- eller samtaleanalyse, interview, et eksperiment eller en tænke-højt-protokol. Endelig vil deltagere blive styrket grundigt i kompetencer til at arbejde problembaseret på et akademisk grundlag. Kurset afsluttes nemlig med en fri skriftlig hjemmeopgave (med vejledning), og det forventes at deltageren selv identificerer en konkret problemstilling der relaterer sig til klimaforandringskommunikation og arbejder selvstændigt på at besvare emnet med inddragelse af relevant teori og evt. empiri. 

Engelsk titel

Psychology of language and climate change communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Klimaforandringskommunikation samt humanistiske og særligt sprogpsykologiske teorier, metoder og tilgange som kan informere om klimaforandringsproblematikker


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse klimaforandringsproblematikker  


Kompetencer i at:

 • vurdere, hvilke teorier og tilgange der bedst belyser omfattende og akutte klimaforandringsproblematikker, herunder deres specifikke muligheder og begrænsninger
 • vurdere, hvad man kan bruge denne viden om klimaforandringsproblematikker, som disse teorier og tilgange kan fremproducere, til

 

Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Klimaforandringskommunikation samt humanistiske og særligt sprogpsykologiske teorier, metoder og tilgange som kan informere om klimaforandringsproblematikker


Færdigheder i at:

 • applicere ovennævnte viden i form af teoretiske diskussioner og/eller empiriske analyser, som tjener til at løse klimaforandringsproblematikker 


Kompetencer i at:

 • vurdere, hvad man kan bruge denne viden om klimaforandringsproblematikker, som disse teorier og tilgange kan fremproducere, til


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Sprogpsykologi:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Der vil primært blive tale om holdundervisning. Men da eksamensformen er fri skriftlig hjemmeopgave, tilbydes der også individuel vejledning. Undervisningen vil også indebære gruppearbejde – deltagelse i arbejdsgrupper er en forudsætning for at følge kurset.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5