Spansk - Bachelorprojekt

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • gennemføre et projekt der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for spansk sprog, litteratur eller historie og samfunds-forhold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling
 • gennemføre en undersøgelse af spansksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere prak-tisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overens-stemmelse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk spansk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Engelsk titel

Spanish - Bachelor’s Project

Bachelorprojektet skal forsynes med et resumé på ½ normalside. Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Hvis projektet er skrevet på dansk, skal resuméet være på spansk. Hvis projektet er skrevet på spansk, skrives resuméet på dansk

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Bedømmelse: Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i helhedsbedømmelsen, dog højst med 1/5.
Eksamenssprog: Dansk eller spansk.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Omfang: 15-20 normalsider
Ved to deltagere er omfanget 22-30 normalsider
Ved tre deltagere 30-40 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • Total
 • 409,5