REL, Viden og uddannelse i islam: kritiske perspektiver på nutidige praksisser (E20)

Kursusindhold

Vidensproduktion og uddannelse har altid været en væsentlig og integreret del af islamisk historie, og videnstilegnelse og –formidling udgør også et centralt aspekt af nutidige muslimske praksisser i både kontekster med muslimske minoritets- og majoritets-befolkninger. I den europæiske minoritets-kontekst kan man endda observere en stigning i islamiske uddannelses-praksisser og islamisk vidensproduktion, som her tager særlige former og udtryk i forhold til lignende praksisser i sammenhænge med muslimsk majoritetsbefolkning. Derfor er en grundig og kritisk undersøgelse af forholdet mellem islam, viden og uddannelse i forskellige kontekster væsentlig for enhver, der er interesseret i nutidige islamiske praksisser.

Dette kurser giver deltagerne en grundlæggende viden om nutidige islamisk uddannelsespraksisser i både vestlige og ikke-vestlige sammenhænge samt et indblik i disses historiske og tekstlige rødder.

Kurset inddrager en bred vifte af perspektiver på emnet og gør det derfor muligt for deltagerne at beskæftige sig med emnet fra en række forskellige vinkler.

Herved gives en forståelse for de forskellige lokale, nationale og globale dynamikker, der er på spil. Kurset vil desuden inddrage forskellige teoretiske og metodologiske perspektiver og værktøjer til at undersøge feltet, og således styrkes også deltagernes teoretiske og metodiske kompetencer.

Foreløbige fokuspunkter for kursets indhold er følgende:

 • Islamisk uddannelse og viden – historiske perspektiver og udviklinger
 • Islamisk uddannelse og viden i nutiden
 • Hvor og hvordan produceres islamisk viden?
 • Muslimske kvinders engagement i islamisk uddannelse og viden
 • Vidensproduktion om islam i vestlige kontekster

  Kurset kan med fordel fungere som udgangspunkt for at skrive valgfrie opgaver, inklusive ’Valgfri opgave med sprogudprøvning’ i den religionsvidenskabelige BA-studieordning.

Engelsk titel

Islamism

Uddannelse

Religion

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab 2019

Fagstudieodning for BA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i religions-videnskab, 2019

Fagstudieordning for KA tilvalg i Religionsvidenskab, 2019

Mellemøsten

Fagstudieodning for BA tilvalg i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstens sprog og samfund, 2019

Fagstudieodning for Kandidattilvalg i Mellemøstens sprog og samfund 2019

KA i Mellemøstens sprog og samfund (med arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk), 2017

Målbeskrivelse

Religion

BA 2015-studieordning:
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00061E)
Valgfrit område med sprogudprøvning (fagelementkode HRVB00081E)

BA Gymnasierettet tilvalg, 2015-ordning:
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10121E)

BA 2019-studieordning
Valgfrit område (aktivitetskode HRVB00151E)

BA Tilvalg 2019-studieordning
Valgfrit område (aktiviteskode HRVB10231E)

BA Sidefag 2019-ordning
Valgfrit område med sprogudprøvning (aktivitetskode HRVB10151E)

KA Tilvalg 2019-studieordning
Frit valgt emne (aktivitetskode HRVK13001E)

Mellemøsten

BA Tilvalg 2019-studieordning
Særligt studeret emne (aktivitetskode HMØB10081E)

KA 2017-studieordning
Frit Emne 1 (aktiviteskode arabisk HARK03231E, hebraisk HHEK03231E, persisk HPEK03231E, tyrkisk HTRK03231E)

KA 2019-studieordning
Frit Emne 1 (aktivitetskode arabisk HARK03421E, hebraisk HHEK03421E, persisk HPEK03421E, tyrkisk HTRK03421E

KA Tilvalg 2019-studieodning
Frit emne 2 (aktivitetskode HMØK13001E)

Forelæsninger
Klasse-diskussioner
Gruppearbejde – både i klassen og evt. som forberedelse.
Individuelt arbejde
Studenteroplæg
Undervisningen vil både foregå på dansk og engelsk.

Foreslået litteratur (obs: dette er ikke en læseliste)

 • Bano, M. (2017). Female Islamic Education Movements: The Re-Democratisation of Islamic knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Bano, M. (2018). Modern Islamic Authority and Social Change. Volume 1 & 2. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Bano, M., & H. Kalmbach. (2011). Women, Leadership, and Mosques :  Changes in Contemporary Islamic Authority. Leiden: BRILL.
 • Bano, M., & K. Sakurai. (2015). Shaping Global Islamic Discourses: The Role of al-Azhar, al-Medina, and al-Mustafa. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
 • Hefner, R., & M. Zaman. (2007). Schooling Islam the Culture and Politics of Modern Muslim Education . Princeton, N.J: Princeton University Press.
 • Mahmood, S. (2005). Politics of Piety :  The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press.
 • Malik, J. (2008). Madrasas in South Asia: Teaching Terror? London: Routhledge
 • Moosa, E. (2015). What is a madrasa? Islamic civilization and Muslim networks. Chapel Hill: The University of North Can Paul.
 • Starrett, G. (1998). Putting Islam to work: Education, Politics, and Religious Transformation in Egypt. Berkeley: University of California Press.
 •  Said, E. (1978). Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul.

Bestået de første tre semestre i den religionsvidenskabelige bacheloruddannelse eller tilsvarende grad af studieerfaring

Inspiration til emner for frie hjemmeopgaver:
- Kvindelige muslimer og Koranen
- At undervise i Koranens lyd og recitation
- Æstetiske aspekter af etableringen af sand viden
- Metodologiske refleksioner i undersøgelsen af islamisk uddannelse
- Kritiske perspektiver på den akademiske vidensproduktion om islam i Europa
- Nye islamiske institutioner i Europa
- Forskellige nationale rammer for islamisk uddannelse i Europa
- Historiske perspektiver på islamisk viden og uddannelse
- Nutidige ideer om kvinders forhold til viden i den islamisk tradition

Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Total
 • 412,5