Aflyst RET, Retorisk temastudium: Journalistikkens retorik - aflyst

Kursusindhold

Efterår 2020: Retorisk temastudium: Journalistikkens retorik

I dette kursusforløb arbejder vi med analyse, diskussion og vurdering af journalistik som retorisk praksis og undersøger, hvordan retorisk teori kan bidrage til vores forståelse af journalistikkens komplekse rolle i samfundet. Vi ser nærmere på formater og konkrete historier, der er udviklet med henblik på at engagere og bemyndige læsere og brugere på nye måder. Hvordan fungerer disse formater og historier retorisk set – og hvor godt? Der vil være særligt fokus på litterær journalistik, en både udbredt og bredspektret form, der dog ofte definerer sig i modsætning til mainstream nyhedsformidling og kan betragtes som en form for stilistisk intervention i andre typer offentlig retorik (politisk, journalistisk, akademisk, m.v.).

En del af forløbet vil være baseret på deltageres præsentationer af casestudier af selvvalgt stof, fx programkoncepter, personprofiler/personaer, redaktionsmiljøer, artikler, bøger eller podcasts.

Fagelementets tema veksler fra år til år. Temaet kan knytte an til undervisers specifikke forskningsområder og/eller til en aktuel strømning eller retning i retorisk forskning.

Målet med kurset er at de studerende opnår viden om et specialiseret område inden for retorikfaget, aktuel forskning på feltet og sammenhæng mellem teori og praksis på det pågældende område. De studerende vil blive trænet i at indkredse et problem og opstille en hypotese samt arbejde kritisk og selvstændigt og evt. praktisk og produktivt med emnet.

Engelsk titel

Special Topic in Current Rhetoric Studies

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik 2019 ordning

Kandidattilvalg i retorik 2019-ordning.

 

 

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • et specialiseret område inden for retorikfaget
 • sammenhæng mellem teori og praksis på det pågældende område
 • aktuel forskning på feltet.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for teorier inden for det pågældende område
 • kritisk diskutere og begrunde teorivalg
 • forholde sig refleksivt-kritisk til metodevalg.

 

Kompetencer til at

 • indkredse et problem og opstille en hypotese
 • analysere et større retorisk problemfelt
 • arbejde kritisk og selvstændigt samt evt. praktisk og produktivt med ovenstående.

 

 

Holdundervisning med underviser- og studenteroplæg samt lejlighedsvis gruppearbejde.

Pensum kan sammensættes af bøger, bogkapitler eller artikler der er centrale for det valgte emne. Underviser fastsætter 800 ns fællespensum og hver studerende vælger desuden 200ns der er relevant for det valgte emne for eksamensopgaven. 

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri hjemmeopgave.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5