Litteraturvidenskab : Værkkursus 2: Sorgens intertekstualitet. Litterære fællesskaber i sorg

Kursusindhold

På dette kursus skal vi dykke ned i flere forskellige aspekter af sorglitteratur, og vi kommer til at læse skønlitterære uddrag om sorg af bl.a. Naja Marie Aidt, C.S. Lewis, Roland Barthes, Stéphane Mallarmé og Max Porter. Fælles for flere af teksterne er ikke bare, at de handler om sorg, eller at de deler et autobiografisk udgangspunkt for sorgen (forfatternes selvoplevede sorg), men også at intertekstualitet er særligt potenseret i sorg- og tabsorienterede værker. Begrebet om intertekstualitet er hentet fra den franske litteraturteoretiker Gérard Genette, der opererer med fem forskellige former for, hvad han kalder ”transtekstualitet” defineret som relationer mellem tekster. Vi vil derfor ikke alene beskæftige os med sorg som et tema (som noget at skrive om), men også med sorg som form (som en måde at skrive ) og forsøgsvist betragte intertekstualitet som en slags sorgens litterære form, hvor teksterne relaterer sig til hinanden i forsøget på at give sprog til sorgerfaringer. 

Undervejs vil vi anlægge forskellige analytiske og teoretiske perspektiver på teksterne og særligt diskutere, hvordan sorglitteratur forholder sig til selve sorgens væsen, til sorgen som fænomen. Her vil vi også undersøge, hvordan kunsten forholder sig til sorgteorier og diskussioner om sorgen som en sygdom. Giver det – set ud fra sorglitteraturen – mening at anskue sorg som en sygdom, der kan og bør diagnosticeres, som WHO gør det i dag med den nye sorgdiagnose ”Prolonged grief disorder”, der i juni 2018 blev optaget i det internationale diagnosesystem ICD-11, som også fx Danmark følger. I relation hertil vil vi også læse Freuds essay ”Trauer und Melancholie” (dansk titel: ”Sorg og melankoli”) fra 1917. Teksten er en grundartikel indenfor sorg, fordi Freud her var en af de første til at udvikle en decideret sorgteori – en teori, som har formet og praktisk talt monopoliseret sorgstudiet lige siden. Ifølge Freud består den normale sorg i det, han kalder et ”sorgarbejde”, hvorigennem den sørgende skal erkende sit tab, frigøre sig fra tabet og derefter orienterer sig mod nye relationer. Med tiden vil sorg, ifølge Freud, høre op, og den sørgende vil komme sig over den mistede. Dette kontrasterer med sorglitteraturen, hvor vi ser en trang til så at sige at holde den mistede frem – gøre den fraværende og døde nærværende. Derfor vil kurset også generelt have et fokus på sorglitteraturen som en slags modsvar til sorgstudiet og herunder Freuds sørgearbejde.

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work 2: The Intertextuality of Grief. Literary Communities in Grief

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Vi læser skønlitterære uddrag om sorg af bl.a. Naja Marie Aidt, C.S. Lewis, Roland Barthes, Stéphane Mallarmé og Max Porter. Vi vil også læse Freuds essay ”Sorg og melankoli” fra 1917, udgivet i Metapsykologi I ved Hans Reitzels Forlag. Tyskkyndige opfordres til at anskaffe sig teksten på tysk ”Trauer und Melancholie”.

Jeg vil anbefale, at man som forberedelse til kurset læser Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage, som udkom ved Gyldendal i 2017.

Øvrige tekster optrykkes i kompendium eller gøres tilgængelige i kursusrummet.

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420