Litteraturvidenskab: Litteraturteori og -analyse 1

Kursusindhold

Kurset i litteraturteori og –analyse er en træning i at analysere litterære tekster med hjælp fra litteraturteoretiske begreber og en bevidsthed om, hvilket litteratursyn (og verdenssyn) en given analytisk tilgang indebærer. Kurset stiller skarpt på de forskellige dimensioner ved den litterære tekst, som analysen må tage i betragtning (stilistiske figurer, metaforer, fortælleforhold, tematik, kontekst mm), og introducerer til forskellige litteraturteoretiske syn på disse forhold (overordnet formalisme, hermeneutik, historisme, strukturalisme, dekonstruktion). Teorien vil dels levere redskaber til tekstanalysen, dels åbne et rum for refleksion over litteraturens (og litteraturanalysens) funktion og beskaffenhed. Endvidere vil litteraturteoriens historiske udvikling blive behandlet. Kurset samler sig om fire temablokke: Litteraturens stemmer (udsigelse, fortælleforhold), litteraturens sprog (rytme, klang, stilistik, retorik), litteraturens billeder (metaforer og andre troper) og litteraturens tilgange (fortolkningers erkendelsesinteresse og historiske situerethed). Pensum udgøres af litterære tekster i forskellige genrer (prosa, lyrik, drama) samt en række teoretiske og litteraturanalytiske tekster, der repræsenterer forskellige tilgange. Kurset vil beskæftige sig med spørgsmål som: Hvilken rolle spiller tekstens form for tekstens betydning? Er litterært sprog forskelligt fra andre former for sprog? Hvad er forskellen på trope og figur, metafor og metonymi, symbol og allegori, auktorial og personal fortæller? Hvad er forholdet mellem at læse ældre tekster historiserende og aktualiserende?

 

Ved siden af Litteraturteori og -analyse følger man et af følgende 2 værkkurser:

Værkkursus: Forførende og filmisk: nedslag i Marguerite Duras´forfatterskab.  https://kurser.ku.dk/course/hlvb0071cu/2020-2021

Værkkursus: Sorgens intertekstualitet. Litterære fællesskaber i sorg. https://kurser.ku.dk/course/hlvb0071du/2020-2021

Der er en samlet eksamen for litteraturteori og -analyse og værkkursus på 15 ECTS

 

Engelsk titel

Literary Theory and Analysis

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning + seminarhold
Kurset består af en forelæsningsrække samt et antal seminarer, hvor de studerende laver oplæg, analyserer tekster og diskuterer litteraturteoretiske spørgsmål. Desuden afvikles to skriveøvelser i løbet af kurset.

Der udarbejdes et kompendium til kurset.

Desuden anskaffes følgende bøger:

Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller, Dan Ringgaard, Lilian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl Thomsen (red.): Litteratur. Introduktion til teori og analyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2012

Jonathan Culler: Literary Theory.A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press 1997

Aristoteles: Poetikken. Oversat af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag 2004

Sophokles: Antigone. Oversat af Robert Fagles. London: Penguin, 2015

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerendes skriveøvelser rettes af instruktorer, som giver såvel mundtlig som skriftlig feedback. Desuden får de studerende mundtlig feedback på deres oplæg i seminarerne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420