Kunsthistorie/Visuel kultur/Moderne kultur: Kunst og kulturforskning: Kunst som kontaktzone + Biennalernes tid: samtidskunst og biennalisering

Kursusindhold

Kurset består af to separate moduler, der hver varer 7 uger.

Kurset er åbent for KA-studerende på 2019 ordningerne for Visuel kultur og Kunsthistorie (modulet Kunst- og kulturforskning) samt Moderne Kultur (modulet Kulturanalyse). Studerende på Visuel kultur og Kunsthistorie har en portfolio-opgave med mindre skriftlige opgaver, mens studerende fra Moderne Kultur har en fri skriftlig opgave.

Biennalernes tid: samtidskunst og biennalisering

Biennaler for international samtidskunst er vokset voldsomt i både antal og betydning de seneste årtier på den globale kunstscene. Biennaleudstillinger er ligefrem blevet fremhævet som samtidskunstens primære medie – ”mens det i mere end hundrede år har været udstillinger på museer og gallerier, så er det nu biennaleudstillingen, der har vist sig som det medie, som samtidskunst primært bliver kendt igennem”. (Filipovic m.fl. 2009)

Der hersker ikke tvivl om biennalernes store og voksende betydning for den globale kunstscene, men der er delte meninger om, hvad de betyder for kunstfeltet. Vi skal på kurset beskæftige os med biennalernes ”verdenshistorier” ved at fokusere på specifikke udstillingshistorier og på den baggrund analysere udvalgte biennaleudstillinger samt diskutere, hvordan biennalisering har præget kunstfeltet med fremvæksten af nye udstillingstyper, kuratorroller, kunstformer, teoretiske bølger og platforme. Vi skal undersøge biennalebegrebet i relation til forskellige manifestationer som Venedigbiennalen, documenta, Istanbul Biennalen, Singapore, Manifesta, Göteborg, Berlin m.fl.. Undervejs skal vi fordybe os i centrale teoretiske tekster (bl.a. O’Neill, Filipovic, Marchart) og tale med aktører indenfor feltet – og hvis det er muligt også på ekskursion til en biennaleudstilling.

 

Kunst som kontaktzone

På samtidskunstscenen eksperimenteres der for tiden med en række nye kunstneriske og kuratoriske praksisser. I den senere tid er flere kunstinstitutioner eksempelvis begyndt at undersøge mulighederne for på den ene side at arbejde med procesorienterede, deltagerbaserede og socialt engagerede praksisser, ligesom de på den anden side forsøger at adressere forskellige – og ofte ganske fragmenterede – offentlighedsgrupper. Eksempler herpå tæller Oliver Resslers videopraksis, der med afsæt i længerevarende samarbejder med bl.a. aktivister, NGO’er og forskere sætter fokus på klima- og migrationspolitiske problemstillinger, såvel som den kritiske udstillings- og debatplatform CAMP, der har base i Trampolinhuset: Et medborgerhus for flygtninge, asylansøgere og andre medborgere beliggende i Nordvest-kvarteret i København. Projekter som disse finder ofte ikke alene sted i museernes og kunsthallernes konventionelle udstillingslokaler, men også uden for institutionerne i storbyernes offentlige rum, her forstået i bred forstand som omfattende et bredt spektrum af fysiske, diskursive og digitale sites.

   

Vi skal på kurset se nærmere på, hvem samtidskunstprojekter som disse retter sig mod, og hvilke effekter de medfører. Formålet vil dels være at undersøge det udvidede spektrum af kunstneriske strategier, som der eksperimenteres med, herunder eksempelvis interventionskunst, street art og artivism. Dels vil det være at problematisere selve begrebet om offentlige rum, idet det ikke udgør en homogen størrelse, men derimod et heterogent felt af forskellige – og ofte modstridende – interesser, der konstant er til forhandling. Hvordan kunsten tager del i disse konfliktfyldte forhandlinger, på hvilke måder dens nye praksisformer indvirker på storbyernes offentlige rum og hvem der drager fordele heraf, vil derfor udgøre et centralt omdrejningspunkt for kursets diskussioner.

Konkret vil kurset bl.a. undersøge, hvordan kunstneriske og kuratoriske projekter på forskellig vis bidrager til at forhandle de uoverensstemmelser og konflikter, som opstår i forbindelse med pluraliseringen af samtidens migrationsprægede storbyrum. For eksempel i byer som, Berlin, London, Stockholm og København. Med afsæt i casestudies vil vi analysere og diskutere, hvordan kulturelt sammensatte offentlige rum fungerer som kontakt- og konfliktzoner, og vi vil se nærmere på, hvordan kunstneriske og kuratoriske projekter kan bidrage til at forhandle forskelligheder og til at skabe nye offentligheder qua kritiske og politiske praksisser.

Engelsk titel

Art and Culture Research: Art as Contact Zone + Contemporary art and its biennialization

Uddannelse

Kunsthístorie og Visuel kultur

Med henblik på at styrke læringen vil kurset kombinere forskellige undervisnings- og læringsmetoder. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, diskussioner i plenum, analytisk arbejde (individuelt og i mindre grupper) samt underviser- og peerfeedback på en række mindre skriftlige opgaver. De stillede opgaver vil have karakter af skriveøvelser på 1-4 sider, som vil skulle udføres som et led i forberedelsen til visse kursusgange, og som vil have til formål at øge deltagernes forståelse af og kritiske refleksion over centrale teoretiske begreber samt styrke deres evner til at anvende dem i analyser af konkrete kunstprojekter. Kurset vil desuden inkludere filmvisning og en ekskursion.

Der vil blive fremstillet et kompendium til kurset som vil indeholde tekster af bl.a. Chantal Mouffe, Claire Bishop, Rosalyn Deutsche, Oliver Marchart, Irit Rogoff og Nora Sternfeld

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420