Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner, Obligatorisk modul

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til og udforskning af udvalgte teoretiske traditioner og teorier, som er konstituerende for informations- og kulturstudiers forskning og praksis. Introduktionen og udforskningen vil ske gennem dels et fokus på begreber som f.eks. information, kultur, sprog og data, og dels ved inddragelse af aktuelle eksempler på brug af begreberne. Kurset giver indsigt i både at analysere og diskutere udvalgte begreber og teorier men også i anvendelsen af dem. Kurset vil give de studerende en forståelse for bredden og variationen i informations- og kulturstudiers forskning såvel som en færdighed i at diskutere denne forskning på baggrund af teoretiske traditioner og teorier.

Engelsk titel

Information and Cultural Studies’ Theories and Traditions

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

viden om og forståelse af:

 • informations- og kultursstudier som aktuelle humanistiske forskningsfelter,

 • centrale begrebs- og teoridannelser inden for informations- og kulturstudier.

færdigheder i at:

 • definere og beskrive udvalgte begreber, traditioner eller teorier inden for informations- og kulturstudier 

 • vurdere udvalgte begreber, traditioner eller teorier og deres indbyrdes relationer.

kompetencer i at:

 • diskutere og analysere begreber, traditioner og teorier i videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske sammenhænge,

 • analysere og reflektere over begrebers, traditioners og teoriers betydning og indflydelse inden for informations- og kulturstudier.

Holdundervisning, gruppeopgaver og -diskussioner, studenteroplæg, forelæsninger, øvelsesopgaver

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Blok, A. & Jensen, T.E. (2011). Bruno Latour: Hybrid thoughts in a hybrid world. NY: Routledge.

 • Haggerty, K.D. & Ericson, R.V. (2000). The surveillant assemblage. British Journal of Sociology, Vol.51, No.4, pp.605-622.

 • Sørensen, A.S.; Høystad, O.M.; Bjurström, E. & Vike, H. (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Tiderne Skifter. 

 

 • Webster, F. (2014). Theories of the information society, Fourth edition, NY: Routledge.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Den studerende får 24 timer før eksaminationen udleveret et eller flere spørgsmål, som den studerende skal forberede at besvare I form af et mundtlig oplæg.
Eksaminationssprog: Dansk
Se særlige bestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 346,8
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 410,8