INF: Projektorienteret forløb, udvidet (tilvalg og valgfag)

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted.

Det projektorienterede forløb relateres enten til en praktisk problemstilling eller til konkrete og komplekse opgaver, som den studerende arbejder med - under anvendelse af relevant teoretisk og metodisk viden fra kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. INF stiller vejledere til rådighed og udbyder undervisning på baggrund af formålet med det projektorienterede forløb.

Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på INF. Den indgåede kontrakt skal, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af kontakten skal fremgå, at praktikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision (vejledning). Det skal fremgå af de(n) studerendes portfolio-besvarelse, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse og studieordningens krav.

Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • Praktikstedets særlige arbejds- og organisationsformer
 • Et specifikt og afgrænset praksisfelt inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Faglige og komplekse problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til udvalgte faglige problemstillinger.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 • Reflektere over fagligt relevante undersøgelsesdesign inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Forholde sig kritisk til anvendeligheden af teoretiske og metodiske valg med henblik på at undersøge problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på praksisfeltets problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Anvende analytiske og praktiske værktøjer, der understøtter en målrettet håndtering af praksisrelaterede problemstillinger
 • Formidle og perspektivere kvalificerede løsningsforslag i forhold til faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • deltage i og/eller skabe professionelle arbejdsrelationer

Et mindre antal tematiserede workshops og seminarer samt forelæsninger. Projektarbejde. Vejledning og feedback.

Eksempler på materiale anvendt i undervisningsdelen

 • Bradbury, H., & Reason, P. (2003). Action research: An opportunity for revitalizing research purpose and practices. Qualitative social work, 2(2), 155-175.
 • Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (2005). Peripheral vision: Expertise in real world contexts. Organization studies, 26(5), 779-792.
 • Wall, S. (2006). An autoethnography on learning about autoethnography. International journal of qualitative methods, 5(2), 146-160.
 • Ahern, K. J. (1999). Ten tips for reflexive bracketing. Qualitative health research, 9(3), 407-411.

Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles i løbet af semestret.
Opgaverne i forbindelse med portfolioen udarbejdes i løbet af projektperioden og bearbejdes i dialog med vejleder og projektstedet frem til afleveringsfristen.
Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.
Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til portfolioen.
Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen består i en underskrevet blanket, hvor en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation samt den studerende dokumentere den studerendes tilstedeværelse. Blanketten vedlægges portfolioen som bilag og er en forudsætning for, at prøven kan aflægges.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Portfolien udgøres af 3 bundne opgaver á 7-10 normalsider samt et afsluttende refleksionsnotat på 4-6 normalsider over den studerendes indsigt og læring ift. projektperiodens processuelle og udviklingsmæssige aspekter.
Omfang: 26-30 normalsider for en individuel besvarelse.
Gruppebestemmelser: se prøvebestemmelser i KA-TV STO under kursusbeskrivelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 14,9
 • Forberedelse (anslået)
 • 670,6
 • Eksamen
 • 136
 • Total
 • 821,5