INF: Projektorienteret forløb (praktik) BA-TV

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted.

Forud for projektsamarbejdet indgås en kontrakt mellem den studerende og praktikstedet. Den indgåede kontrakt skal godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af kontrakten skal fremgå, at praksikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i 

Engelsk titel

Academic Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • anvendelsesmulighederne for et eller flere fagområder inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • typiske arbejdsopgaver og forretningsgange knyttet til den praksis den studerende har haft forbindelse til i en virksomhed
 • en virksomheds/organisations/institutions strategiske mål.

 

Færdigheder i at

 • omsætte erhvervet teoretisk viden i en praksisorienteret sammenhæng
 • reflektere over hvordan kompetencer inden for informationsvidenskab og kulturformidling samt almene akademiske kompetencer kan anvendes i en konkret jobfunktion.

 

Kompetencer i at

 • varetage en given praksis på baggrund af faglige og almene akademiske kompetencer.

 

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat
organisation

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 16-20 normalsider
Se nærmere detaljer under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordning for BA-TV https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 1,8
 • Forberedelse (anslået)
 • 274
 • Eksamen
 • 135
 • Total
 • 410,8