Design og formidling

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet "Design og formidling" er at analysere samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst. Især er der fokus på, hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugeres handlemuligheder og adfærdsmønstre. Eksempler på formidlingsrum på modulet er museer, biblioteker, byrum, lokationsbaserede medier, sociale medier, mm. Modulet omfatter teoretiske, metodiske og praktiske tilgange og problemstillinger, der giver indblik i formidlingsdesign og samspillet mellem forskellige målgrupper og deres handlemuligheder og adfærdsmønstre i forskellige typer formidlingsrum. På modulet arbejdes entreprenørielt og projektorienteret med designløsninger i forskellige formidlingsrum til forskellige målgrupper.

Engelsk titel

Design and Communication

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • målgruppe-analyser og evalueringsmetoder
 • sammenhænge mellem en problemstilling fra praksis og udfordringer i udvikling af en løsning eller et produkt på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • undersøgelses- og analysemetoder i formidlingsdesign.

 

Færdigheder i at

 • identificere en relevant problemstilling inden for formidlingsdesign
 • vurdere anvendeligheden af forskellige formidlingsdesigns i spændet mellem kontekst, indhold og målgrupper
 • tilrettelægge og gennemføre en designproces i relation til et konkret formidlingsprojekt
 • vurdere anvendeligheden af centrale undersøgelses- og analysemetoder til udvikling af formidlingsdesign.

 

Kompetencer i at

 • planlægge, organisere, styre og evaluere et designprojekt gennem anvendelse af projektstyringsmetoder og -værktøjer
 • tænke og arbejde entreprenørielt og projektorienteret
 • formidle projektideer til relevante målgrupper og beslutningstagere.

Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, diskussioner, vejledning, fremlæggelser og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Björneborn, L. (2017). Biblioteket som mulighedsrum for serendipitet og uformel læring. pp. 183-211. In: Laskie, C. (red.). Biblioteksdidaktik. Hans Reitzels Forlag.
 • Folkmann, M.N. (2016). Designkultur : Teoretiske perspektiver på design. Samfundslitteratur.
 • Rounds, J. (2004). Strategies for the curiosity-driven museum visitor. Curator: The Museum Journal, 47(4): 389-412.
 • Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2): 243-263.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum samt det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Forberedelse (anslået)
 • 205,8
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 410,8