FM, Digital strategisk kommunikation Tilvalg

Kursusindhold

Modulet er målrettet til studerende, som sigter mod en ansættelse som kommunikationsmedarbejder i et privat firma, en offentlig organisation, en NGO eller andre steder, hvor der arbejdes med strategiske kommunikationsopgaver. Modulet består i en indføring i teorier om strategisk kommunikation og organisationsanalyse og skal munde ud i udarbejdelsen af en kommunikationsplan – herunder kan bl.a. behandles: social innovation, branding, co-creation, public relations, markedsføring, brugeradfærd. Under hele forløbet arbejder de studerende med udvalgte cases og konkrete analyser af kommunikationsindsatser og kampagner.

Engelsk titel

Digital strategic communication

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 strategisk planlæning

 organisationsanalyse

 udformning af kommunikationskampagner

 tvæmediale kommunikationsformer.

Færdigheder i at

udforme kommunikationskampagner og andre afgrænsede kommuni-kationsindsatser med strategisk formål

udforme og formidle digitale strategiske kommunikationsstrategier

beskrive og analysere organisationers strategi samt deres interne og eksterne forhold.

Kompetencer til at

anvende og vurdere analyseformer, metoder og teorier, som egner sig til planlagt kommunikation

udforme relevante kommunikationstiltag for at løse en afgrænset pro-blemstilling, der er fremkommet som resultat af en strategisk analyse

udarbejde og fremføe en overbevisende, mundtlig præentation.

planlægge en hensigtsmæssig måling og opfølgning på iværksatte til-tag.

 

 

Holdundervisning med diskussion, oplæg og gruppearbejde.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlige prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5