FM, Introduktion til film- og medievidenskab

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til fagets forskellige teoridannelser, herunder videnskabsteori, samt en introduktion til audiovisuel teori og analyse, der består af en generel indføring i beskrivelsen og forståelsen af audiovisuelle mediers udtryksformer. De studerende gøres bekendte med hovedpunkter og grundlagsproblemer i de vigtigste humanistiske og samfundsvidenskabelige teoridannelser vedrørende medier og kommunikation og med basale problemstillinger vedrørende brugen af videnskabelige teorier og metoder. Desuden gøres de studerende bekendte med de fagudtryk, der beskriver audiovisuelle værkers opbygning og virkemidler. De bliver i stand til at analysere et audiovisuelt værk ud fra forskellige teoretiske perspektiver og forstå forskellige teoriers relevans for at analysere forskellige medier i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Kurset sætter således de studerende i stand til på et grundlæggende niveau at kunne reflektere over deres analytiske valg på et teoretisk informeret grundlag.

Engelsk titel

Introduction to Film and Media Studies

Uddannelse

Bacheloruddannelse i Film- og Medievidenskab

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • hovedpunkter og centrale problemstillinger i de vigtigste humanistiske og samfundsvidenskabelige teoridannelser vedrørende film og medier, herunder deres æstetiske, sociologiske, kulturelle, historiske, teknologiske og kommunikative dimensioner
 • fundamentale problemstillinger vedrørende valg og anvendelse af videnskabelige teorier og metoder
 • de centrale organisationsprincipper for audiovisuelle værker, herunder forskelle fra og ligheder med værker i andre medietyper, samt betydningen af remediering og digitalisering
 • basale aspekter af forskelle på fakta og fiktion, underholdningsformer og spiltyper, samt af forskellige kommunikative strukturer knyttet til digitale medier

 

Færdigheder i at

 

 • udføre en shot-to-shot analyse og segmentere audiovisuelle forløb i forskellige mediegenrer samt kortlægge formelle træk i udformningen af digitale medier, fiktion som fakta
 • præcist anvende de fagudtryk som beskriver forskellige audiovisuelle virkemidler
 • forstå og formidle centrale teorier og begreber
 • anvende videnskabelig tænke- og arbejdsmåde, forstå karakteren af videnskabelige undersøgelsesspørgsmål og reflektere over ligheder og forskelle mellem forskellige teoridannelser.

 

Kompetencer til at

 • påvise videnskabsteoretiske problemstillingers relevans for film- og medievidenskaben
 • redegøre for en udvalgt teoretisk problemstillings relevans og anvendelighed for et konkret film- og medievidenskabeligt emne
 • reflektere over forskellige udgangspunkter for analyse, fortolkning og vurdering af konkrete film- og medieværker samt kommunikationsstrukturer
 • benytte de vigtigste redskaber til digital informationssøgning, udfærdige en litteraturliste og opbygge en akademisk opgave

Forelæsninger og seminarer med holdundervisning, studenteroplæg og gruppearbejde. Kurset veksler mellem teorigennemgang og øvelser i at analysere forskellige audiovisuelle udtryk og sætte analyserne i teoretisk perspektiv

Pensum fokuserer på humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier med relevans for studiet af film, medier og kommunikation samt på metoder til analyse af audiovisuelle medier inden for fakta- og fiktionsgenrer, underholdningsformer og spiltyper, samt med fokus på forskellige kommunikative strukturer knyttet til digitale medier

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5