Tværfagligt valgfag, emne 6: Migration og litteratur efter 1990

Kursusindhold

Undervisningssprog ændret fra ”Dansk + delvist Engelsk” til ”Dansk” den 17/11.

 

Dette kursus beskæftiger sig med migration som socialt, kulturelt, æstetisk og især litterært fænomen. På kurset vil vi læse og analysere migrationslitteratur fra flere sprogområder (bl.a. Tyskland, Italien, og den Angelsaksiske verden). Vi indleder med en diskussion af centrale teoretiske begreber, ikke mindst for at diskutere kategorien ’migrationslitteratur’.

Ved at placere teksterne i en historisk og litteraturhistorisk sammenhæng vil kurset derefter give et overblik over kunstneriske udtryk opstået i forbindelse med forskelligartede migrationsbølger samt de æstetiske traditioner forfatterne skriver sig ind i.

 

Vi nærlæser værker eller uddrag af værker fra de nævnte sprogområder. Alle tekster bliver tilgængelige på dansk eller engelsk samt på deres originalsprog. Tanken er, at de studerende op mod eksamen fordyber sig i tekster fra deres respektive sprogområder samtidig med, at de læser dem i forhold til de transnationale strømninger og til de tværgående temaer som fx racisme, integration, identitet og erindring (samt post-erindring). Metodisk kombinerer kurset litteraturvidenskabelige analyser af stil, narratologiske virkemidler og tematik med teoretiske begreber fra bl.a. postkolonialisme, migrationsstudier og transnationale memory studies.

 

Tysksproget litteratur:

Immigration og racisme: Tyrkisk migrationslitteratur og film (AS).

Om at tale for den anden: Litteratur om den syriske migration (JO).

Repræsentationer af Østeuropa: Tysk-jødisk migrationslitteratur fra Østeuropa (JO).

Transnational cirkulation af krigserindringer: Jugoslavisk migrationslitteratur. (JO).

 

Italiensksproget litteratur:

Migration, kulturmøder, postkoloniale identitetsdannelser og transnational intertekstualitet i litteratur af forfattere med Algerisk, Senegalesisk og Somalisk baggrunde (PSL).

 

Litteratur på Engelsk eller Amerikansk:

London as represented by Indian, West Indian and African migrants [CL]

Jewish migration to New York. Postmemory of migration [IBS]

Engelsk titel

Interdisciplinary Elective Subject, topic 6: Narratives of Migration after 1990

Målbeskrivelse
 • Lære at kombinere forskellige perspektiver på migration (historisk, litteraturhistorisk, erindringsstudier og postcolonialism).
 • Analysere kunstneriske udtryk om migration og forstå konceptuelle udfordringer af begrebet migrationslitteratur.
 • Forstå den historiske baggrund for migration i de forskellige sociale og kulturelle områder, samt politiske og folkelige reaktioner på migration.
 • Anvende en komparativ tilgang til cases fra forskellige geografiske, sociale og lingvistiske felter.

Vi læser en fælles mængde tekster, der dækker alle sprogområder (omkring tre til fire romaner og en række noveller)

De studerende skal læse teksterne fra deres sprogområde på originalsprog. Der stilles engelske og danske oversættelser til rådighed. De studerende opfordres ligeledes til at supplere læsningen af sekundærlitteratur med tekster på deres primære sprog.

De første uger vil vi etablere en fælles teoretisk baggrund og definere centrale begreber fra litteraturvidenskab, postcolonialism, migrationsstudier og transnationale erindringsstudier. Herudover gives der en kort historisk gennemgang af migrationsbølger i de forskellige sprogområder.

Herefter består kurset af seminarer og forelæsninger hvor de forskellige litterære cases gennemgås og analyseres.

Sluttelig vil de studerende (gerne i grupper af to) arbejde med et selvvalgt emne og en metodologisk tilgang som præsenteres for holdet.

Det selvvalgte emne bør indeholde ét transnationalt eller komparativt element. Eksempelvis kan man vælge en tekst fra sit primære sprog og pege på ligheder eller forskelle til andre narrative traditioner.

Fortrinsvis romaner og noveller (nogle gange i uddrag). En samling af relevante artikler vil blive stillet til rådighed på Absalon. Enkelte tekster skal anskaffes eller lånes.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5