Aflyst DAN; Sprog og navne i de danske kolonier

Kursusindhold

Dansk er ikke kun et sprog talt i Danmark. Op gennem historien har danskere til alle tider rejst ud i verden og slået sig ned på fremmede lokaliteter, og i et eller andet omfang bragt det danske sprog med sig – om ikke andet så i form af de navne, de selv har båret og har givet deres børn. Dette er i særlig grad tilfældet de steder, hvor danskerne ikke kun er kommet til som individuelle indvandrere, men hvor hele områder igennem en periode er blevet underlagt dansk administration. Det gælder f.eks. i forbindelse med vikingernes kolonisering af England og Normandiet, og senere i de danske tropekolonier (især Dansk Vestindien, nu US Virgin Islands) og i Grønland.

Dette kursus vil se nærmere på hvordan sprog er blevet anvendt som kommunikations- og magtmiddel i Danmarks kolonihistorie fra vikingetiden og frem til nutidens danske relationer til Grønland. Det gælder spørgsmål om sproget i tale og skrift, skoleundervisning og indbyrdes sproglig påvirkning de implicerede sprog imellem, samt hvordan sprogbrugen er kommet til udtryk i navngivningspolitik og -praksis, både i forhold til personnavne og stednavne. Til dette formål vil kurset præsentere de studerende for den traditionelle danske skole inden for navneforskning såvel som introducere de i dansk sammenhæng ganske nye internationale forskningsskoler inden for koloniallingvistik (herunder ”Colonial Toponymy”).

Engelsk titel

Language and names in the Danish colonies

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om

 • det kolonisproglige (koloniallingvistiske) og navnefaglige områdes væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af koloniallingvistikkens og navneforskningens begreber, teorier og metoder
 • koloniallingvistikkens og navne­forskningens væsentligste analytiske værktøjer
 • koloniallingvistikken og dansk navnforsknings historiske dimension.

 

Færdigheder i at

 • præsentere og diskutere de væsentligste koloniallingvistiske og navnefaglige problemstillinger på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for koloniallingvistikkens og navneforskningens teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende koloniallingvistikkens og navneforskningens metodiske og analytiske værktøjer på relevante materiale.

 

Kompetencer til at

 • fokusere på og perspektivere koloniallingvistiske og navnefaglige problemstillinger i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for koloniallingvistik og navneforskning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • dansk koloniallingvistik og navneforskning med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • koloniallingvistisk og navnefagligt relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at

 • anvende koloniallingvistikkens og navneforskningens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for det koloniallingvistiske og navnefaglige område
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at

 • indplacere koloniallingvistikken og navneforskningen i relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på de pågældende felter
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Vekslen mellem underviseroplæg (/forelæsninger), studenteroplæg, gruppediskussioner og praktiske øvelser.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5