DAN; Sprog: Struktur, variation og norm: Det digitale sprogmageri

Kursusindhold

Vi skaber selv vores sprog, og der er i dag gode muligheder for at undersøge hvordan vi gør det i reel tid, fordi en meget stor del af vores sproglige kommunikation både foregår på og arkiveres på de sociale medier, på avisernes debatsider, diverse debatforummer m.m. Skriftlig digital kommunikation udmærker sig ved at inkludere træk som hverken kendes fra mundtlig interaktion eller fra traditionel trykskrift (fx emojis, hashtags), og som er medvirkende til at ændre, eller som allerede har ændret, vores sprogbegreb.

 

Med en datadrevet tilgang kan man komme helt tæt på og få indsigt i de kreative og normerende sproglige processer som kommunikationsdeltagerne er involveret i. Man kan følge med i hvordan nye sproglige tendenser dannes og spredes, hvordan sproglige størrelser forhandles i konkrete situationer, hvordan sproglig magt udøves og forvaltes – kort sagt hvordan deltagerne her og nu i fællesskab fastlægger struktur, variation og norm for deres dansk.

 

På kurset skal vi beskæftige os generelt med metoder og teknikker til indsamling, behandling og analyse af sproglige data, og specifikt med hvordan man kan udforske og dokumentere sproglig kreativitet og sproglig normdannelse som den udspiller sig blandt kommunikationsdeltagere i skriftlige digitale miljøer. Vi skal arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder (kvalitative og kvantitative) og blive klogere på hvordan deltagerne skaber, diskuterer, forhandler og fastlægger sproglige udtryk, og hvilke sociale og interaktionelle dynamikker som er virksomme i tegndannelsesprocesser i konkrete situationer. Det empiriske materiale vil bestå af digitale data som kursusdeltagerne selv indsamler.

 

Vores brug af og interaktion på digitale platforme har i løbet af kort tid ændret den traditionelle opfattelse af sprog og tekst uden at de sprogvidenskabelige teorier nødvendigvis er fulgt med. Derfor vil kurset foruden et metodologisk fokus også have et teoretisk omdrejningspunkt hvor vi skal tage stilling til det sprogteoretiske grundlag og udviklingen af det. Der vil også indgå forskningsetiske overvejelser med hensyn til indsamling og håndtering af data.

 

Det forventes at kursusdeltagerne har et bredt praktisk og teoretisk kendskab til grammatik, semantik, pragmatik og sproglig variation. Det er ikke nødvendigt med særlige tekniske forkundskaber, men du skal have lyst til og mod på at lære nyt, herunder at sætte dig ind i brugen af forskellige undersøgelsesværktøjer (bl.a. i KU’s softwarebibliotek). Det er en fordel hvis du er fortrolig med MS Word og Excel.

Engelsk titel

Structure, variation and norm: The digital language makers

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for studiet af sproglig normdannelse
 • centrale dele af sprogteorier som beskæftiger sig med sproglig kreativitet og sproglig normdannelse
 • relevante metoder til udforskning af en udvalgt sproglig problemstilling
 • den digitale udviklings indflydelse på opfattelser af sprog og tekst i et historisk perspektiv.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere en udvalgt problemstilling inden for sproglig kreativitet og normdannelse på en klar og nuanceret måde på grundlag af et relevant empirisk materiale og med brug af relevante teoretiske begreber
 • redegøre for teorier og metoder med relevans for sproglig kreativitet og normdannelse og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende relevante metoder og analytiske værktøjer fagligt overbevisende
 • indsamle og selvstændigt bearbejde og analysere et digitalt sprogligt materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere sproglig kreativitet og normdannelse i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for sproglig kreativitet og normdannelse selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • en udvalgt problemstilling inden for sproglig normdannelse med forståelse for dens betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende videnskabelige analyseredskaber og metoder til studiet af sproglig kreativitet og normdannelse samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for sproglig kreativitet og normdannelse
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere sproglig kreativitet og normdannelse i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til relevante metoder
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, workshops.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5