DAN; Medier: Mediekultur og mediebrug: Medier og sport

Kursusindhold

Sport indtager en central position i vores kultur. Dette afspejler medierne, hvor sport dominerer både med hensyn til seertal, priser på tv-rettigheder og aktivitet på sociale medier. Samtidig påvirkes sport i stigende grad og på stadigt flere forskellige måder af medier (tænk fx på tv-tilpassede spilletidspunkter, reklamevenlige pauser og regelændringer som matchrace i sejlsport og tie-break i tennis). Sport har – i stil med andre dele af samfundet – undergået en 'medialiseringsproces'.

 

På kurset vil vi analysere fremstillinger og brug af sport på forskellige medier. Vi undersøger både, hvordan store sportsbegivenheder tager form som globale mediebegivenheder på tværs af medier, samt hvordan sociale netværksmedier anvendes som platforme for kommunikation og interaktion mellem sportsorganisationer, atleter og fans. Dette kan udfoldes med spørgsmål som fx:
 

 • Hvordan udfolder sportsfankulturer og -fællesskaber sig i det digitale mediemiljø?
 • Hvad kendetegner relationerne mellem sportsstjerner og –fans på sociale netværksmedier?
 • Hvordan og hvorfor anvender mange mennesker apps i forbindelse med deres træning i hverdagen?
 • Hvordan kan vi forstå e-sport i forhold til traditionel ’mediesport’?

 

Der anvendes teoretiske perspektiver på bl.a. massemedier og sociale medier, medialisering, digital kultur, globalisering, fankulturer, aktivisme, identitet, selvfremstilling, samt digitale metoder.

Kurset er desuden specialeforberedende ved at give erfaringer med at arbejde selvstændigt metodisk og analytisk. Kurset er udformet som et portfolioforløb, hvor de studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte cases.

Engelsk titel

Media & sport

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • samspillet mellem medier og sport i et digitaliseret og globaliseret samfund.
 • centrale begreber i relation til samfundets medialisering og digital mediekultur.
 • historiske perspektiver på relationen mellem medier og sport.

 

Færdigheder i at:

 • redegøre for væsentlige mediehistoriske og mediekulturelle tendenser og diskutere disse i relation til det digitale mediemiljø
 • præsentere og diskutere medievidenskabelige teorier og metoder til at belyse samspillet mellem medier og sport.
 • anvende medieteoretisk viden til at analysere og selvstændigt diskutere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på sport

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relationen mellem medier og sport i en samtidig og historisk dimension
 • afgrænse og formulere medievidenskabelige problemstillinger inden for samspillet mellem medier og sport selvstændigt og på videnskabelig vis.
 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af mediefremstillinger eller -brug af sport
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • samspillet mellem medier og sport i et digitaliseret og globaliseret samfund
 • relevante teorier og metoder til analysere samspillet mellem medier og sport.

 

Færdigheder i at:

 • anvende medievidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for samspillet mellem medier og sport
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af mediefremstillinger eller -brug af sport.
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

En blanding holdundervisning, workshops med gruppearbejde. Gruppevejledning og peer-vejledning grupperne imellem.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5