DAN; Litteratur: Natur, menneske og teknik i nordisk samtidslitteratur

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i nordisk litteratur, som sætter menneskets relation til natur og teknologi i centrum for den æstetiske undersøgelse. Der vil blive sat fokus på dansk samtidslitteratur, men andre nordiske tekster fra 1800- og 1900-tallet samt eksempel på nordisk film tages også med. Man møder i værkerne forskellige ikke-mimetiske refleksioner over menneskets og andre væseners fremtid i den antropocæne tidsalder. Jeg foreslår at samle dem under genrebetegnelsen ”spekulativ fiktion”.

 

Teoretisk giver kurset en indføring i nye kulturteorier som posthumanisme, økokritik, medieøkologi, materialitetsstudier og affektstudier.

 

Et tilbagevendende punkt i diskussionerne vil være, hvordan de udvalgte værker problematiserer både teknologiske og økologiske forandringer – og hvordan disse forandringer er forbundet med følelser af uhygge, uoverskuelighed og ukontrollerbarhed. Hvilke former for intimitet opstår mellem menneske, maskine og natur og hvad sker der, når grænser udviskes og ”den anden” kommer for tæt på?

 

Vi skal bl.a. læse skønlitterære tekster af: Karin Boye, Svend Åge Madsen, Olga Ravn, John Ajvide Lindkvist, Peter Adolphsen, Kaspar Colling-Nielsen og Jonas Eika.

I kursets pensum vil indgå teoretiske tekster af bl.a. Donna Haraway, Karen Barad og Jane Bennett. Derudover skal vi læse uddrag af centrale filosofiske tekster om menneskets relation til omverden, bl. a. af René Descartes, Martin Heidegger og Jacques Derrida.

 

Der vil blive udfærdiget et kompendium med teoretiske og andre tekster. De fleste romanværker, der indgår i pensum skal de studerende selv anskaffe.

Engelsk titel

Nature, the human and technology in contemporary Nordic literature

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om:

 • den spekulative litteraturs vigtigste tematiske samt æstetiske kendetegn og dens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af nyere kulturteorier, deres begreber og metoder samt deres ligheder og forskelle
 • den spekulative litteraturs relevante historiske dimension.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for nordisk litteratur, som drejer sig om menneskets relation til natur og teknologi på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for nyere kulturteorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer fagligt overbevisende på relevant litterært materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere nordisk spekulativ litteratur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • den spekulative litteraturs emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 •  relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende nyere litteraturvidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for nordisk litteratur, som drejer sig om menneskets relation til natur og teknologi
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • inplacere nordisk spekulativ litteratur in en posthumanistisk teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på samtidslitteraturens felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsning, holdundervisning, oplæg samt gruppearbejde

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5