DAN; Litteratur: Kærlighedens pris. Aidt, Leine & Thomsen

Kursusindhold

”Kærligheden er konkret” skriver Søren Ulrik Thomsen i digtsamlingen ”Ukendt under den samme måne” (1982).

 

Citatet antyder motivet for kursets indhold. Det handler om kærlighed og livets ophør i tre centrale forfatterskaber og hermed forbundet: Den eksistentielle betydning teksternes fortolkninger af død, kærlighed og kærlighedens pris kaster af sig.

 

Vi går analytisk i dybden med lyrik, noveller, romaner og poetik af Naja Marie Aidt, Kim Leine og Søren Ulrik Thomsen, herunder Aidts ”Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage. Carls bog” (2017), Leines ”De søvnløse” (2016) samt Thomsens ”Hjemfalden” (1991) og ”En hårnål klemt inde bag panelet. Noter fra eftertiden” (2016).

 

Vi følger udviklingsgangen i forfatterskaberne og forholder os til de enkelte tekster ud fra en bred vifte af teorier, herunder genreteori, fænomenologi, hermeneutik, narratologi og dekonstruktion. Desuden konsulterer vi Sigmund Freuds psykoanalytiske refleksioner over død og kærlighed.

 

Endelig får vi besøg af to markante gæsteforelæsere, nemlig Sune Auken og Erik Skyum-Nielsen, der tilbyder analytiske-teoretiske perspektiver af særlig relevans for vores arbejde med teksterne.

 

Kurset understøttes af læringspodcasten Skrivers Speaker.

Engelsk titel

The price of love. Aidt, Leine & Thomsen

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • Naja Marie Aidts, Kim Leines og Søren Ulrik Thomsens forfatterskaber og udviklingsgangen i disse
 • centrale dele af litteraturfagets begreber, teorier og metoder
 • centrale værker i nyere og nyeste litteraturhistorie


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger i de tre forfatterskaber på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for centrale litteraturteoretiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det litteraturfaglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere de behandlede forfatterskaber i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for de behandlede forfatterskaber selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • Naja Marie Aidts, Kim Leines og Søren Ulrik Thomsens forfatterskaber og udviklingsgangen i disse
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende litteraturfaglige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for de tre behandlede forfatterskaber
 • formidle et litteraturfagligt stof og en litteraturfaglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere de tre forfatterskaber i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på det litteraturfaglige felt
 • arbejde selvstændigt med de tre forfatterskaber.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, individuel vejledning, holdundervisning.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5