DAN; Litteratur: Kortere prosa fra Blicher til Ditlevsen

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over den danske kortprosatradition fra Blichers fortællinger til Ditlevsens noveller. Genremæssigt spænder kurset over eventyr, fortælling, novelle, skitse, parabel, myte, short story og flere hybridformer. Teksterne læses narratologisk, med anvendelse af begreber som fx jeg-fortæller, den upålidelige fortæller, fokalisering, dækning og plot. Grundige nærlæsninger kombineres med litteraturhistoriske lokaliseringer, fra romantik til modernisme. Tematisk er der fokus på sammenstødet mellem subjektets begær og de sociale konventioner, der er en særlig hyppig plotmotor i kortprosaens afsøgning af det moderne menneskes livsvilkår.

Engelsk titel

Short Prose from Blicher to Ditlevsen

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • retoriske og tematiske træk i dansk kortprosa fra 1825 til 1955
 • centrale dele af prosaanalyse og -histories begreber, teorier og metoder
 • litterære og idehistoriske perioder fra romantikken til den umiddelbare efterkrigstid


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for litterær analyse og litteraturhistorie på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for litteraturanalytiske og -historiske teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende narratologiens analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere danske noveller og anden kortprosa i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for dansk litteraturhistorie i det 19. og 20. århundrede selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • dansk kortprosa fra 1825 til 1955 og dens position i forhold til litteratur- og idehistorie
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende litterære videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for dansk litterær kortprosa i det 19. og 20. århundrede
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • læse kortprosa med narratologiske begreber og placere den i en historisk sammenhæng
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5