DAN; Litteratur: Litteraturhistoriografi: Dansk litteratur 2000-2020

Kursusindhold

De første to årtier af det 21. århundrede fremstod dansk litteratur som en sand mangfoldighed af indbyrdes divergerende tendenser. Nogle stikord kunne være: Autofiktion. Afsmag for fiktion. Ny appetit på fiktionen. Eller: Aktivisme. Politisering af litteraturen. Klimakritik og kapitalismekritik. Samtidig foregår der ændringer i forlagsverdenen, og litteraturen interagerer som aldrig før med andre medier og kunstformer. Derudover medfører de sociale medier nye vilkår og muligheder for den offentlige samtale om litteraturen, og rollerne som forfatter og kritiker søges fornyet. Disse og mange andre tendenser udgør en udfordring for alle, som i faglig sammenhæng prøver at etablere overblik. Litteraturhistorieskrivningen, som vi kender den, anfægtes og udfordres. Et af flere svar på den udfordring blev bogen 20 før 20. Begivenheder i dansk litteratur 2000-2019  af Tue Andersen Nexø, Erik Skyum-Nielsen og Kizaja Ulrikke Routhe-Mogensen (2020), men også Erik Svendsen og Rune Lykkeberg har med henholdsvis Kampen om virkeligheden og Kampen om sandhederne søgt at konfrontere den nyeste danske litteratur og tænke den æstetisk og ikke mindst politisk og socialt.

 

Kurset stiller det spørgsmål, hvordan man kan forstå og begrebsliggøre samtidens litteratur og beskrive den historisk, næsten mens den sker. Fokus vil være på litteraturhistorieskrivning som faglig aktivitet, og stoffet vil være aktuelt. Det betyder, at vi skal fremdrage en række enkeltcases i form af værker og begivenheder, idet vi prøver at reflektere over, hvordan de er blevet fortolket og sat i kontekst – af litteraturhistorikerne og samtidskritikken.

 

Udover de nævnte udgivelser vil antologien Litteraturhistoriografi ved Mads Rosendahl Thomsen og Svend Erik Larsen (2005) blive anvendt som grundbog.

Engelsk titel

Writing Literary History: Danish Literature 2000-2020

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for ældre såvel som nyere tilgange til litteraturhistorieskrivning, samt for de forskellige litteraturfaglige, filosofiske og videnskabsteoretiske problemer, der knytter sig hertil
 • med afsæt i den principielle refleksion over litteraturhistorieskrivning give et selvstændigt bud på en bestemt  tilgang til formidling af det tidlige 21. århundreders danske litteraturhistorie samt diskutere fordele og ulemper ved denne tilgang
 • ud fra en eller flere konkrete litterære cases vise, hvilke konsekvenser den valgte tilgang til litteraturhistorieskrivning vil have for det eller de pågældende værker eller fænomener

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 • Grundig indsigt i det 21. århundredes danske litteratur
 • Omfattende litteraturteoretisk, litteraturanalytisk og formidlingsmæssig kompetence

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for ældre såvel som nyere tilgange til litteraturhistorieskrivning, samt for de vigtigste af de forskellige litteraturfaglige, filosofiske og videnskabsteoretiske problemer, der knytter sig hertil
 • med afsæt i den principielle refleksion over litteraturhistorieskrivning give et selvstændigt bud på en bestemt  tilgang til formidling af det tidlige 21. århundreders danske litteraturhistorie
 • ud fra en konkret litterær case vise, hvilke konsekvenser den valgte tilgang til litteraturhistorieskrivning vil have for behandlingen af det pågældende værk

 

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 • Indsigt i det 21. århundredes danske litteratur
 • Litteraturteoretisk, litteraturanalytisk og formidlingsmæssig kompetence

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, analyseøvelser, holdundervisning og individuel vejledning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5