DAN; Sprog: Tale og skrift: Narrativitet, sprog og identitet

Kursusindhold

Kurset vil beskæftige sig med følgende spørgsmål:


1) Hvori består forholdet mellem sprog og identitet?

2) Hvordan kan identitet undersøges i hverdagslivets narrativer?

3) Hvad betyder hhv. tale og skrift for, hvordan vi erindrer, erkender, formulerer os og kommunikerer med andre om, hvem vi er? Kurset vil være tværdisciplinært i den forstand, at både narrativ teori og filosofi om sprog, selv og identitet vil blive inddraget.

 

Kurset tilbyder en særlig form for bevidsthed og refleksion i forhold til de rumlige og temporale omstændigheder, der giver talens og skriftens udtryksformer forskellige betingelser. I talen oplever vi, at sprog allerede er en del af os selv – sprog er inkarneret, som det hedder, eller embodied. I skriften, derimod, er vi ofte bevidste om at benytte sprog som materiale og redskab. Forskning i vores bevidsthedsliv kan forklare, hvordan det første forhold hænger tæt sammen med det andet, og hvordan vi som regel er helt afhængige af at være sprogligt udøvende på begge måder.

 

På kurset vil vi bruge det narrative som eksempel på dette fænomen. Den mundtlige fortælling sammenfatter handlinger, som personer har udført på bestemte steder og tidspunkter, og som de derfor (kan) drages til ansvar for. Den mundtlige fortælling er som oftest afsluttet og pointeret, men det narrative i hverdagsinteraktion er ikke lukket. Så længe vi sprogligt og følelsesmæssigt vender tilbage til begivenheder, der betyder noget for os (og for vores identitet), og så længe de handlinger, der dengang blev udført, har tilsigtede og utilsigtede konsekvenser (og det kan de have over et helt liv), kan vi også narrativt forme disse begivenheder på nye måder. Skriften, derimod, fastholder og forpligter tilsyneladende, men dagbogsnotater, personlige breve, selvbiografiske optegnelser og autofiktion kan kreativt udfordre dette forhold, og det vil vi også inddrage en række eksempler på.

Engelsk titel

Talk and text: Narrativity, language, and identity

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de forskellige betingelser for produktion af tale og skrift og de deraf afledte forskelle i den sproglige manifestation
 • centrale dele af det narrative felts begreber, teorier og metoder
 • tale- og skriftsproglige genrer i det danske sprogsamfunds historie.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for sprog og identitet på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for narrative teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende det narrative felts analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere tale og skrift i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for narrativitet, sprog og identitet selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • forholdet mellem narrativitet, sprog og identitet i udvalgte mundtlige og skriftlige genrer
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende narrativitetsforskningens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for narrativitet, sprog og identitet
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • gøre præcise sproglige iagttagelser i forskelligartede materialer, redegøre for deres forbindelse til hhv. talte og skriftbårne medier og reflektere teoretisk og metodisk over dem
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Dialogbaseret holdundervisning. Aktiv deltagelse og oplæg ved de studerende, enkelte forelæsninger ved underviser. Individuel vejledning i forbindelse med opgaveskrivning

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5