DAN; Kommunikation: Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

Kursusindhold

Vil du gerne tilegne dig viden og kompetencer, som giver dig muligheder for en spændende karriere som rådgiver, konsulent eller kommunikationsmedarbejder? Så er dette kursus relevant for dig.

 

Dette kursus fokuserer på kommunikation og kultur i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål såsom: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Hvordan kommer kultur helt konkret til udtryk i det daglige arbejde? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på? I løbet af kurset vil der være spændende oplæg fra professionelle praktikere – eksempelvis eksperter fra konsulentbureauer – ligesom der vil være besøg hos internationale virksomheder og organisationer.

 

Kurset er målrettet ambitiøse studerende, da formatet indebærer fokuseret samarbejde i case-grupper – også uden for undervisningen. I grupper vil de studerende have til opgave at finde en relevant case-virksomhed eller -organisation, hvor de kan indsamle eget datamateriale via feltarbejde og efterfølgende analysere disse data. De studerende skal således tage ejerskab over deres eget case-arbejde i grupperne. Kursus-formatet er eksplorativt, hvor de studerende via case-gruppe-arbejdet gør deres egne praktiske erfaringer med kursus-emnerne. Under undervisningen bliver der sat tid af til sparring, supervision og vejledning fra undervisere


Kurset vil fokusere på emner såsom: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, virtuelle kontorer, videndeling, team work, socialisering, forandringskommunikation, intern branding og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden med særligt fokus på de interne processer og dynamikker i organisationerne. 

Kurset giver de studerende mulighed for at opøve kompetencer i at vurdere organisationers kommunikations-setup i relation til den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i, samt færdigheder i at analysere og diskutere professionelles skriftlige, mundtlige, kropslige og virtuelle interaktion. 

Via gruppernes arbejde med deres cases vil de studerende lære at udarbejde detaljerede analyser af empirisk materiale, der kan tjene som baggrund for kommunikationsrådgivning. Alt efter de studerendes interesser kan case-grupperne udvælge og arbejde med kvalitative undersøgelsesmetoder såsom video-etnografi, observation, shadowing, interviews eller fokusgrupper.

 
Kurset vil give de studerende mulighed for at udvikle kompetencer til at rådgive om hensigtsmæssig professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster, og gøre dem i stand til at argumentere for valg af hensigtsmæssige kommunikationskanaler – set i forhold til individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.

 

 

 

 


 

Engelsk titel

Communication and culture in international organizations

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer, herunder de interne arbejdsprocesser.
 • karakterisere de væsentligste identitets- og relationsproblemstillinger som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig.
 • analysere professionel interaktion i praksis.
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.
 • vurdere konkrete kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle og mediale kontekst.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningerne findes her.

Gruppearbejde, pensumpræsentationer, casearbejde og dybdegående analyser.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: Kommunikation i internationale virksomheder samt supplerende videnskabelige artikler, der kan downloades via REX.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5