DAN; Kommunikation: Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

Kursusindhold

Vil du gerne tilegne dig viden og kompetencer, som giver dig muligheder for en spændende karriere som rådgiver, konsulent eller kommunikationsmedarbejder? Så er dette kursus relevant for dig.

 

Dette kursus fokuserer på kommunikation og kultur i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål såsom: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Hvordan kommer kultur helt konkret til udtryk i det daglige arbejde? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på? I løbet af kurset vil der være spændende oplæg fra professionelle praktikere – eksempelvis eksperter fra konsulentbureauer – ligesom der vil være besøg hos internationale virksomheder og organisationer.

 

Kurset er målrettet ambitiøse studerende, da formatet indebærer fokuseret samarbejde i case-grupper – også uden for undervisningen. I grupper vil de studerende have til opgave at finde en relevant case-virksomhed eller -organisation, hvor de kan indsamle eget datamateriale via feltarbejde og efterfølgende analysere disse data. De studerende skal således tage ejerskab over deres eget case-arbejde i grupperne. Kursus-formatet er eksplorativt, hvor de studerende via case-gruppe-arbejdet gør deres egne praktiske erfaringer med kursus-emnerne. Under undervisningen bliver der sat tid af til sparring, supervision og vejledning fra underviser.

 

Kurset vil fokusere på emner såsom: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, organiseringen af fysiske og virtuelle kontorer, videndeling, teamwork, socialisering, forandringskommunikation og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden med særligt fokus på de interne processer og dynamikker i organisationerne.

Engelsk titel

Communication and culture in international organizations

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om:

 • globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer
 • interaktionens betydning for de interne fysiske og virtuelle arbejdsprocesser
 • professionel interaktion i praksis på tværs af tid og rum
 • centrale dele af international forretningskommunikations begreber og teorier
 • relevante, kvalitative metoder til at undersøge professionel interaktion

 

Færdigheder i at:

 • arbejde med kvalitative undersøgelsesmetoder såsom video-etnografi, observation, shadowing, interviews eller fokusgrupper
 • analysere professionel interaktion i praksis
 • analysere, diskutere og rådgive om professionelles skriftlige, mundtlige, kropslige og virtuelle interaktion
 • at udarbejde detaljerede analyser af empirisk materiale, der kan tjene som baggrund for kommunikationsrådgivning
 • karakterisere de væsentligste problemstillinger for interaktion, identitet, relation og tillid, som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig
 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for intern international forretningskommunikation på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for teorier og metoder inden for intern international forretningskommunikation og diskutere begge dele selvstændigt

 

Kompetencer i at:

 • vurdere organisationers kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer
 • rådgive om hensigtsmæssig fysisk og virtuel professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for intern international forretningskommunikation selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2015-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningerne findes her.

Underviseroplæg, gæsteoplæg, studenteroplæg, gruppearbejde, casearbejde med egne undersøgelser af internationale virksomheders kommunikation, pitches og rådgivningsøvelser.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: “Kommunikation i internationale virksomheder”, ”Metodekogebogen – 30 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab”, samt supplerende videnskabelige artikler der kan downloades via REX.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: Kommunikation i internationale virksomheder samt supplerende videnskabelige artikler, der kan downloades via REX.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5