DAN; Kommunikation: Metodekursus for kommunikation og kultur

Kursusindhold

Hvad svarer du, når din chef beder dig lave en stakeholderanalyse? Hvor begynder du, når din kollega beder dig lede den undersøgelse, som jeres kunde lige har bestilt? Er du klædt på til at være tovholder for samarbejdet med det bureau, I har valgt til at udfærdige en anbefaling af næste skridt for virksomheden? Kan du kritisk vurdere de undersøgelsesmetoder de foreslår?

 

Flere og flere jobs kræver, at man enten selv kan designe, planlægge og udføre mindre undersøgelser, eller at man kan være tovholder på dem. Dette kursus lærer dig hvordan, og det klæder dig på, så du er metodestærk, både når du skal gennemføre og evaluere undersøgelser.

 

Du lærer at gå systematisk og videnskabeligt til de situationer og fænomener du kan møde i dine fremtidige jobs, og du får skærpet din kritiske sans, når du bliver præsenteret for andres undersøgelser, i jobsammenhæng såvel som via medierne.

 

Dette kursus henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og kultur, og fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag. Det er dog i princippet relevant for enhver studerende, der gerne vil lære at anvende relevante metoder til fx dataindsamling, databehandling og -analyse i et konkret projekt.  

 

Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på de kvalitative. I løbet af kurset skal vi bl.a. arbejde med dataindsamlingsmetoder som  observationsstudier/shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, autoetnografi, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi og spørgeskemaundersøgelser. For at kunne bearbejde de indsamlede data vil vi arbejde med udvalgte analysemetoder fra Metodekogebogen. Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål over valg af dataindsamlingsmetode(r), tilrettelæggelse af undersøgelse(r), indsamling af data til analyse, kategorisering og forslag til videre bearbejdning, samt begreber som validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.

 

Undervisningen er en blanding af metodeteori og hands-on øvelser, der giver erfaringer med at anvende metoderne i praksis på din egen undersøgelse. Du lærer at planlægge og gennemføre undersøgelser, der kan bruges i forbindelse med fx specialeskrivning såvel som i jobsammenhænge. 

 

Dette kursus er relevant i forhold til alle øvrige kurser og giver dig et solidt fundament for at indgå i professionelle sammenhænge som udfører, bestiller og bruger af undersøgelser generelt. 

Engelsk titel

Methods for Communication and Culture

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Den studerende skal:

 • have et indgående teoretisk kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder og kunne reflektere over og diskutere de fordele og ulemper, der er knyttet til de forskellige metoder.
 • formulere et eller flere forskningsspørgsmål og kunne sammensætte et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign, som kan give svar på disse spørgsmål.
 • reflektere og argumentere for metodevalg – både i forhold til forskningsspørgsmål og metodetriangulering, men også i relation til begreber som generaliserbarhed, validitet og reliabilitet. Dette sker ved at koble metodeteori med egen undersøgelse.
 • erhverve sig erfaring med faktisk indsamling af data.
 • have viden om og erfaring med at kode og kategorisere data med stor systematik.
 • have kendskab til forskellige analysemetoder

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:


Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5