DAN; Dansk som andetsprog: Elevsprogsbeskrivelse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Learner Language Analysis

Uddannelse

Dansk (Dansk som andet- og fremmedsprog)

Målbeskrivelse

Faglige mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • det danske sprogsystem gennem inddragelse af såvel sprogtypologiske vinkler som sociolingvistiske begreber, herunder sprogbrug, sprogsamfund og sprognorm,
 • videnskabelige problemstillinger inden for fagområdet dansk som andet- og fremmedsprog,
 • terminologi og videnskabsteoretiske paradigmer knyttet til kursets emne.


Færdigheder i at

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift,
 • anvende relevante sprogvidenskabelige redskaber til at beskrive og forklare dansk som andet- og fremmedsprog talt eller skrevet af såvel voksne som unge tosprogede eller indlærere,
 • anvende faglig terminologi præist og relevant i sproglige analyser.


Kompetencer i at

 • udvælge og anvende metoder og redskaber til analyse af talt og skrevet dansk sprog produceret af indlærere på selvstændig og systematisk vis,
 • anvende grundlæggende lingvistiske, tekstlingvistiske og sociolingvistiske begreber.


Faglige mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • det danske sprogsystem gennem inddragelse af sprogtypologiske vinkler,
 • dansk sprogbrug i sociolingvistisk belysning.


Færdigheder i at

 • analysere og forklare sproglige træk i dansk som andet- og fremmed-sprog i tale og skrift,
 • anvende relevante sprogvidenskabelige redskaber til at beskrive og forklare dansk som andet- og fremmedsprog talt eller skrevet af såvel voksne som unge tosprogede eller indlærere.


Kompetencer i at

 • udvælge og anvende metoder til analyse af dansk talt og anvendt sprog på selvstændig og systematisk vis,
 • anvende grundlæggende lingvistiske, tekstlingvistiske og sociolingvistiske


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5