DAN; Dansk som andetsprog: Andetsprogspædagogik

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår reflekteret indsigt i andetsprogsdidaktik, undervisningsmetoder og curriculum med henblik på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter. Der arbejdes med andet- og fremmedsprogspædagogiske teorier og metoder og implementering heraf i materialer og undervisningspraksis. Der indgår et feltarbejde, som afsluttes med en rapport på 5-8 normalsider. I såvel den teoretiske undervisning som i feltarbejdet indgår analyser af læremidler, undervisningspraksis, evalueringsredskaber mv.

Engelsk titel

Second Language Teaching

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • fagdidaktiske og metodiske diskussioner i historisk perspektiv.


Færdigheder i at

 • analysere og diskutere sprogpædagogisk materiale eller praksis i lyset af reflekteret teoretisk indsigt i fremmedsprogs-, andetsprogs- eller kulturpædagogiske tilgange,
 • analysere og diskutere form og indhold i en given undervisnings- eller sprogpædagogisk praksis i relation til en defineret målgruppe,
 • analysere kommunikation i undervisning eller andre former for sprog-pædagogisk arbejde, herunder identificere forskellige deltagerroller.


Kompetencer i at

 • observere og evaluere eller udvikle, afprøve og evaluere konkrete pædagogiske forløb inden for et sprogpædagogisk område, hvor ind-lærere eller tosprogede er defineret som målgruppe,
 • opstille og diskutere kriterier for vurdering af metoder, materialer og praksis inden for emneområdet,
 • undervise unge og voksne i dansk som andet- og fremmedsprog under forudsætning af, at den studerende også har bestået de øvrige elementer i studiemønsteret dansk som andet- og fremmedsprog
  (Elevsprogsbeskrivelse, Kultur og sprog samt Andetsprogstilegnelse), udbudt under denne og/eller andre studieordninger.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2020-ordningen
 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Kurset afvikles som en kombination af seminar, workshop og feltarbejde. Pga. kursets form som projektrettet kursus forudsættes det, at den studerende er indstillet på at deltage aktivt og opsøgende. Arbejdsformen er en blanding af oplæg (underviser, interessenter, studerende) og workshops, hvor de studerende fordyber sig i relevante problemstillinger inden for fagets område. Der tilstræbes en flydende skemaform med seminardage suppleret med work-shopdage og feltarbejde.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5