DAN; Valgfag 3: Litterær læsepraksis – fra receptionsteori til ny empirisk læseforskning

Kursusindhold

Hvad sker der inden i os, når vi læser– og i særdeleshed når vi læser skønlitteratur? Det undersøger dette kursus i teori og praksis.

 

Receptionsæstetikken og den angelsaksiske Reader-response criticism satte i løbet af det 20. århundrede fokus på læseoplevelsen og læserens rolle i teksten. Denne læserorienterede tilgang har i den senere tid fået fornyet aktualitet gennem den empiriske litterære læseforskning, der også inddrager kognitionspsykologi og kvantitative undersøgelser. Derudover sætter nye tendenser i litteraturvidenskaben – særligt under termen ’postkritik’ – i stigende grad fokus på den mangfoldighed af måder, hvorpå vi læser og bruger litteraturen. 

 

Samtidig er spørgsmålet som læsningens betydning og status stadig til debat: Bliver man et bedre og mere empatisk menneske af at læse skønlitteratur? Hvorfor skal vi egentlig læse litteratur i skolen? Og vil vores hjerner i fremtiden overhovedet kunne koncentrere sig om at læse længere sammenhængende tekster som f.eks. romaner?

 

Kurset giver en grundlæggende indføring i klassisk receptionsteori – både i den kontinentale og den angelsaksiske udgave – gennem tekster af bl.a. Wolfgang Iser, Louise Rosenblatt, Stanley Fish, og Umberto Eco – og introducerer til den empiriske læseforskning og anden nyere læserorienteret litteraturforskning gennem tekster af bl.a. David S. Miall, Anne Mangen, Gitte Balling og Rita Felski.

 

Herefter vil der blive foretaget en række tematiske nedslag i forskellige aspekter af den skønlitterære læsepraksis: læseoplevelsen som mental billeddannelse, læsningens tid og rum, læsning på forskellige medier (f.eks. lydbogslæsning), læsning som sundhedsfremmende, læsning som fordybelsespraksis samt læselyst og litterært engagement.

 

De teoretiske studier vil i høj grad blive suppleret med en praktisk dimension, hvor vi selv eksperimenterer med forskellige former for læsepraksis, og undersøger vores egen og andre læseres måder at læse på. I fællesskab vil vi derfor også undervejs læse, analysere og reflektere over forskellige skønlitterære tekster – på alternative måder i forhold til klassisk nærlæsning.

 

Kursets indhold er relevant for alle, der på sigt ønsker at arbejde med litterær læsepraksis, f.eks. i gymnasieskolen, forlagsbranchen eller som formidler.

 

Til kurset hører et kompendium og tekster til første gang lægges desuden i Absalon.

Engelsk titel

The Practice of Reading – From Reader-response Criticism to Empirical Studies of Literature

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • de væsentligste problemstillinger inden for områderne receptionsæstetik, Reader-response criticism og nyere læserorienteret litteraturforskning
 • de overordnede teorier og metoder inden for områderne receptionsæstetik, Reader-response criticism og nyere læserorienteret litteraturforskning.


Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence inden for områderne receptionsæstetik, Reader-response criticism og nyere læserorienteret litteraturforskning
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium af egne og andres læseoplevelser med afsæt i den læserorienterede litteraturforsknings begrebsapparat og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.


Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til den læserorienterede litteraturforskning
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for den læserorienterede litteraturforskning.


Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af faglige oplæg og fælles diskussioner. Dertil praktiske øvelser, der bl.a. omfatter eksperimenter med forskellige former for læsepraksis.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5