Aflyst DAN; Medie og kulturhistorie: Fra nationale massemedier til globale netværksmedier

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • mediehistorien (både de trykte, de auditive, de visuelle, de audiovisu-elle og de digitale mediers historie) fra ca. 1850 til i dag og de en-kelte mediers udviklingshistorie i hovedtræk
 • sammenhængen mellem medieudviklingen og den sociale og kultu-relle udvikling generelt
 • æstetik og genre i visuelle, auditive, audiovisuelle og digitale udtryks-former og samspillet mellem disse i forskellige medier.

 

Færdigheder i at

 • forholde sig analytisk til forskellige metoder inden for medieforskningen
 • analysere et medieprodukt i kontekster (herunder mediespecificitet, genre samt institutionel og kulturhistorisk sammenhæng)
 • diskutere forskellige medieteorier kritisk og i forhold til hinanden.

 

Kompetencer til at

 • analysere og fortolke aktuelle digitale mediefænomener i et historisk perspektiv
 • analysere enkelte medier og mediegenrer med henblik på relationen mellem institutionelle og/eller indholdsmæssige forhold i medierne og deres tilknytning til og betydning for samfunds- og kulturdebatten
 • anvende grundlæggende medieteoretiske og -analytiske begreber i analysen af moderne medieprodukter
 • forholde sig metodisk reflekteret til sin egen analytiske praksis
 • anvende relevante it-ressourcer.
Engelsk titel

Media and Cultural History: From National Mass Media to Global Network Media

Målbeskrivelse

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning:
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (Bacherlotilvalg i medier og kultur) 


Du finder studieordningen her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Total
 • 412,5