Erhvervsrelaterede projektmodul

Kursusindhold

Projektarbejdet udføres på et projektsted (et bibliotek, en ABM-institution eller en anden informationsrelateret virksomhed). Projektet omfatter en konkret praktisk problemstilling eller opgave, som den studerende skal besvare eller løse med anvendelse af sine teoretiske og metodiske kompetencer fra bacheloruddannelsen. 

Du skal selv finde et projektsted.

Studerende har også mulighed for selv at definere egne projekter. Formulerer den studerende selv et projekt, er den studerende ansvarlig for at finde et projektsted, hvor projektet kan udføres.

INF stiller vejledere til rådighed i tilknytning til projektet og udbyder undervisning på baggrund af formålet med Det erhvervsrelaterede projektmodul.

Engelsk titel

Vocational Project

Uddannelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​bibliotekar_db.pdf

Bibliotekar DB. Der optages studerende, der har gennemført bacheloruddannelsen I informationsvidenskab og kulturformidling ved INF.

Studerende med en bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation fra Syddansk Universitet kan optages på uddannelsen til bibliotekar DB.
 

Studerende med beslægtede bacheloruddannelsen kan optages ud fra en konkret faglig vurdering.

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • aktuelle og konkrete problemstillinger i relation til den omverden, som projektet er forankret i.

Færdigheder i

 • identificere aktuelle problemstillinger i videns- og informationshåndterende virksomheder

 • identificere og diskutere teoretiske rammer og vurdere deres anvendelighed til brug for analyse af de aktuelle og konkrete problemstillinger.

Kompetencer til at

 • anvende teoretiske færdigheder i praksis i en videns- og informationshåndterende virksomhed

 • formidle resultaterne til projektstedet

Projektarbejdet består i at arbejde med en konkret problemstilling på et projektsted. Arbejdet med den konkrete problemstilling udmunder i et produkt, som den studerende skal formidle til projektstedet.
Tematiserede workshops og seminarer samt forelæsninger. Projektarbejde. Vejledning og feedback.
Det erhvervsrelaterede projekt har altså et væsentligt element af selvstudium i forbindelse med udførelse af projektet.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformen er en projektopgave bestående af en projektplan, et produkt samt en projektrapport.

Produktet og projektrapporten samt projektplanen bedømmes samlet med én karakter ved ekstern censur efter 7-trins-skalaen.

Projektrapporten vil indgå i bedømmelsen med 60 %, produktet med 30 % og projektplanen med 10 %.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23,5
 • Eksamensforberedelse
 • 348
 • Eksamen
 • 450
 • Total
 • 821,5