Billeder, visualitet og international politik

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til Visuel International Politik, det vil sige den litteratur som er kommet i løbet af de seneste 10 år, som beskæftiger sig med billeders betydning for international politik. Kurset dækker to typer af tilgange. Den ene type tilgang analyserer, hvordan visuelle repræsentationer, f.eks. fotografi, satiretegninger, plakater og video, afbilder fænomener, begivenheder og aktører med relevans for international politik. En del af denne litteratur ser på visuel sikkerhedsliggørelse, hvor billeder bliver direkte omdrejningspunkt for konflikt, som f.eks. Muhammed-tegningerne. En anden del ser på, hvordan et emne, f.eks. flygtningepolitik, afbildes, og hvordan disse repræsentationer understøtter eller udfordrer media- og politiske diskurser. Den anden type tilgang ser på visualitets betydning, dvs. f.eks. skulpturer og museers betydning for at formidle international politik. Visuel International Politik trækker primært på poststrukturalistiske, feministiske og postkoloniale teorier, og på teorier fra Kommunikation om medierepræsentationers framing af nyheder. Kurset introducerer til en bred vifte af metoder, herunder indholdsanalyse, visuel diskursanalyse og semiotik, samt til etiske problemstillinger ifm. brug af billeder.

Engelsk titel

Images, visuality and international politics

Uddannelse

Bachelor: 15 ECTS

Kandidat: 15 ECTS

Målbeskrivelse

Viden: At kunne beskrive og vurdere visuel teori om international politik både ift. studiet af enkelte billeder og et større antal. At kunne redegøre for visualitets betydning for at kommunikere om international politik.

Færdigheder: At kunne analysere enkeltstående billeder med ikonisk status såvel som et større billedmateriale, herunder at opstille et research design, indhente data, og udarbejde en analyse.

Kompetencer: At kunne overføre visuel international politik teori til analyse af aktuelle problemstillinger som for eksempel migration, klimaforandring, cybersikkerhed, køn og sikkerhedspolitik, og pandemier, samt at kunne anvise strategier for hensigtsmæssig visuel kommunikation.

En kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussioner, og selvstændigt arbejde med cases, herunder udarbejdelse af et visuelt projekt som fremlægges for holdet.

Omfang: 1500-1700 sider

Lærebøger:

Roland Bleiker (ed), Visual Global Politiks, Routledge 2018.

Gillian Rose, Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials, 4. udgave, Routledge, 2016.

Robert Hariman and John Lucaites, No Caption Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy, University of Chicago Press, 2007.

Endelig bog- og artikelliste ved kursets start og efter justering ift. deltagernes ønsker og aktuelle begivenheder.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Porteføljeeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56