Strategisk styring og ledelse i den offentlige sektor

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i at stort set alle offentlige organisationer udarbejder en ”Strategi”. Men hvad vil det sige at etablere en strategi – og hvad vil det sige at agere strategisk på organisationsniveau? Hvad adskiller offentlig strategi fra andre organisationers? Og hvor ligger grænserne for, hvornår en strategi har effekt?

Styring og ledelse smelter i disse år sammen, i takt med at nye styringsmodeller i højere grad bygger på organisationens relationer – og derfor fordrer ledelse.  Det stiller nye krav til organisationen strategi.

På kurset ”Strategisk styring i den offentlige sektor etableres en ramme for strategisk tænkning. En række strategiske perspektiver gennemgås, og vi ser på, hvordan strategier manifesterer sig i den offentlige sektor. Kurset afsluttes med en drøftelse af fremtiden set i lyset tendenser i offentlig styring og de dilemmaer der dukker op for politikernes rolle.

Kursets formål er at beskrive strategisk tænkning, og at præsentere en række værktøjer til strategiudvikling - sat i relation til bl.a. magt, legitimitet og teknologi. Kurset tager aktuelle eksempler på strategier i den offentlige sektor op, og analyserer strategiernes virkemåde.

Foreløbig gennemgangsplan:

1. Introduktion til kurset, til strategisk styring og til koblingen mellem styring og ledelse

2. Hvad er strategi: fire perspektiver på strategi

3. Iagttagelse af 2. orden – det strategiske blik på organisationen

4. Hvordan skabe mening i organisationen? Grænser for strategi

5. Strategisk tilgang 1, Klassisk offentlig strategi, resultatstyring m.v.

6. Strategisk tilgang 2+3, Vektorperspektivet, Legitimitetsperspektivet

7. Strategisk tilgang 3+4, Kompetenceperspektivet, Det narrative perspektiv

8. Strategisk tilgang 5+6, Magtperspektivet, Visionsperspektivet

9. Strategisk tilgang 7+8, Tillidsperspektivet, Kærlighedsperspektivet

10. Styringsredskaber og teknologi

11. Gæst, cases og øvelser: Inspiration fra strategiprocesser i stat og kommuner og regioner

12. Strategi og politik

13. Ny strategi og kritiske strategiperspektiver

14. Eksamensforberedelse

Engelsk titel

Strategic management in the public sector

Uddannelse

Bachelor: 7,5 ECTS

Kandidat: 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden:

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye strategiske redskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringsfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om de almindeligste redskaber i strategisk offentlig styring.

Færdigheder:

Kurset skal opbygge den studerendes evne til at agere strategisk under givne udfordringer, samt at anerkende og anvende disse udfordringer, som strategiske ressourcer.

Kompetencer:

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 • At forstå og genkende strategiske initiativer i den offentlige sektor
 • At vurdere hvordan strategiske initiativer spiller sammen med ledelse i organisationen
 • At analysere offentlig strategi, og sætte den ind i kontekst
 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå
 • At foreslå konkrete strategiske løsninger på udvalgte udfordringer

Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes at være eksterne oplægsholdere. Der forventes endvidere aktiv deltagelse.

Whittington, Richard: Hva er strategi?

Klausen, Kurt Klaudi: Offentlig organisation, Strategi og ledelse

Weick, K.E.: Meningsskabelse, organisering og ledelse. En introduktion til Weicks univers

Weick, K.E. K.M. Sutcliffe: Managing the unexpected, sustained performance in a complex world

Suchman Mark: Managing Legitimacy: Strategic and institutional approaches

Nordhaug Odd: Competence Specificities in Organizations

Barry D. / Elmes, M. Strategy retold: Towards a narrative view of strategic discourse

Fog, K.: Branding gennem storytelling

Andersen, Niels Åkerstrøm: The emplyee in the sign of love

Luhmann, Niklas: Iagttagelse og paradoks – essays om autopoietiske systemer

Pfeffer, Jeffrey: Symbolic action: language, ceremonies and settings

Daugaard Jensen, Kontrol I det stille

Thygesen, Niels, Kampmann, No Emil Sjøberg: Tillid på bundlinjen

Mayne, John: Challenges and lessons in implementing results-based management

Behn, Robert D.

Why Measure performance? Different purpose require different measures

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

Bohni, Timo Klindt: På sporet af fremtidens offentlige sektor. Erhvervspsykologi, juni 2019

Brinkmann, Svend, Svend Brinkmann: Elsker du din chef? Lad være!. Politiken, 19. november 2018

La Cour, Anders, Højlund, Holger, Afføringsskemaer som teknologi

Andersen, Niels Åkerstrøm: Styring af styringsværktøjer

Whittington, Richard: Completing the practice turn in strategy research

Grønnegård Christensen, Jørgen, Mortensen, Peter Bjerre: I politikkens vold

Collins, J.C., Porras, J.: Organizational Vision and Visionary Organizations

Majgaard, Klaus: Handlekraft i velfærdsledelse

Pedersen, Ove Kai: Konkurrencestaten

Pedersen, Ove Kai: Reaktionens tid

Boje, David M. Storytelling Organizations

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

 

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28