Projektledelse i organisationer

Kursusindhold

Kursets indhold er søgt bygget op omkring en praktisk og caseorienteret tilgang til projektledelsesredskaber og projektdiscipliner. Indholdet på seminaret vil berøre:

 

• Redegørelse for feltet hovedemner, samt begrebet projektledelse og dets betydning for organisationer.

• Anvendelse samt diskussion af forskellige metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en divers karakter

• Konkrete redskaber til systematisk at planlægge, strukturere, budgetlægge, tidsestimere, dokumentere, ressourceallokere, og evaluere projektindsatser samt større events og kampagner.

• Herunder: Praktisk brug af bl.a. Gantt chart, WBS (Work Breakdown Structure), Business cases.

• Gennemgå og diskutere faser i et projektforløb

• Diskussion af betydningen af god (projekt)ledelse

• Diskussion af (teori og praksis) Management vs. ledelse

• Anvende og kombinere viden om organisationers struktur, kultur og processer til at forklare, hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt

• Organisations- og arbejdspsykologi (herunder coaching)

• Teams: Teamroller, teamdynamik og ledelse af teams

 

 

Faget er relevant for studerende, der ønsker at: 

• Tilegne sig relevant teori og metode til at kunne styre og lede projekter i rammerne af organisationer 
• Opnå praktisk erfaring med: Projekttyper- og modeller, planlægning, projektfaser, work-flow-management, budgetlægning, ressourceallokering, team-ledelse, dokumentation, evaluering og opfølgning. • I praksis at arbejde med konkrete projekter/cases. De studerende arbejder i teams 
• Introduceres til projektlederrollen: herunder: Hvad er god ledelse, Ledelsesformer, ” Manager vs. Leder” 
• Introduceres til elementer fra organisationspsykologien og management teori. 

Der lægges vægt på at deltagerne får en anvendelsesorienteret tilgang til arbejdet med ledelse af projekter. Endvidere lægges vægt på at styrke færdigheder inden for præsentationsteknik, strukturering af projektforløb. 

På denne baggrund ruster valgfaget den studerende til at indgå i jobfunktioner som indbefatter projektarbejder, arbejde i teams og ikke mindst ledelse af netop projekter og teams. Derudover sigter seminaret på at gøre øvrige faglige kompetencer tilegnet på studiet anvendelige i rammerne af dominerende arbejdsformer i det private og i organisationer.

Engelsk titel

Project management in organizations

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke (KA 2015):

Viden, organisation og politik

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Viden:

•        Redegøre for hovedemner indenfor Projektledelse, herunder (projektstyring, planlægning, præsentation, mødeledelse, teamsammensætning og coaching).

•        Redegøre for  projektledelsens betydning for organisationer i forskellige organisationstyper

•        Forklare og diskutere over hvorledes teams, teamroller, teamdynamik bidrager til gennemførelse af projekter med flere personer involvere

 

Færdigheder:

•        Anvende, diskutere, analysere forskellige (konkrete) metoder/redskaber til at lede projekter og processer af en divers karakter.

•        Formidle og præsentere  løsninger på konkrete projekter/cases

•        Diskutere betydningen af-  samt aspekter ved Projektledelse

•        Diskutere af betydningen af god (projekt)ledelse

•        Perspektivere mellem teori og praktis i forhold til projektledelse

•        Debattere forskelle mellem management vs. ledelse

 

Kompetencer:

•        Omsætte og kombinere viden og teori om organisationers struktur, kultur og processer til at håndtere, hvordan projekter i givne omgivelser ledes bedst muligt.

•        Overføre teori og emner fra Organisations- og arbejdspsykologien (herunder coaching) til at skabe bedre forståelse for projektarbejde og projektledelse.

•        Koordinere samarbejde i rammerne af teams for at sikre optimalt udbytte af projektprocesser og projektforløb

•        Styre forskellige projektopgaver effektivt og set i relation til potentielle projekters specifikke mål.

•        Stå i spidsen for særskilte projekter projekter (internt og eksternt af privat såvel som offentlig organisation)

•        Evaluere særskilte projektdele/indsatsers effekt i at opnåe opstillede mål

!! BEMÆRK !!

Al undervisningen vil i efteråret 2020 som udgangspunkt være med fysisk tilstedeværelse. På grund af covid19 situationen vil al undervisningen dog også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

-

Undervisningsformen vil have fokus på at arbejde praktisk med stoffet. Der vil være mange Undervisningsformen vil have fokus på at arbejde praktisk med stoffet. Der vil være mange øvelser, cases og rollespil. Derudover vil undervisningen såvel som forberedelse foregå meget i team-struktur. Den pædagogiske tilgang vil læne sig op af strukturer fra Cooperative Learning samt Accelerated Learning.

Undervisningen vil således tilrettelægges med en kombination af teori og praksis. Der vil være oplæg fra samt diskussion med underviseren. Under denne del vil seminaret indeholde præsentation og diskussion af litteratur og metoder indenfor området.

Der vil være studenteroplæg. De studerende vil arbejde i teams med konkrete cases og præsentere løsninger herpå (studenteroplæg) og perspektivere i forhold til udvalgt litteratur. Udvalget af cases vil ydermere reflektere ”projektlederens hovedudfordringer” særligt set i rammerne af organisationer.

Derudover vil casene sætte fokus på de grundlæggende projektdiscipliner. Konkrete case-udfordringer bliver indsamlet i samarbejde med ”virkelige” organisationer. Det tilstræbes at der vil være oplæg/deltagelse af eksterne aktører.

Lindegaard & Ryding Olsson: Power in Projects, Programs and Portfolios, DJØF Publishing 2018

 

HBR Guide to Project Management, Harvard Business Review Press 2012

 

Kelley, T. The Art of Innovation

 

Hersey, P., Blanchard K., Johnson, D. Management of

Organizational Behavior, Prentice Hall 2001

 

Dweck, Carol. Mindset, Balantine Books, 2008

 

Briggs Myers, I. & Myers P. B. Gifts differing, Understanding Personality Type,1995

 

West, M. Effective Teamwork, Excel books, 2010

 

Starr, J. The Coaching Manual, Prentice Hall business, 2011

 

Allen, David, Getting Things Done. Penguin Books. 2003

 

Mintzberg, H.: Managing, Prentice Hall 2009

 

Kelley, T.: Ten Faces of innovation, Doubleday, 2005

 

Kotter, J.P. Leading Change, Harvard Business Review Press, 1996

 

E. Schein: Organizational Culture and Leadership 5ed, Wiley 2017

 

Barker, A.: how to manage Meetings 2ed, Koganpage 2016

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
"Aktiv Deltagelse" betyder, at den studerende skal deltage i minimum 2 gruppe/individuelle oplæg, samt aflevere en projektplan (ca. 10 normalsider) til slut. Herudover forventes mødepligt der kan retfærdiggøre, at man har været aktivt deltagende kurset igennem (her regnes med minimum 85 %).
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 178
  • Total
  • 206