Videregående kvalitative metoder

Kursusindhold

Faget omfatter en metodisk og analytisk indføring i kvalitativ forskning og udbygger den i faget ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder” tilegnede viden.

Første del af kurset behandler forskellige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, feltarbejde og observationer samt spørgsmål om validitet, epistemologi og etik i kvalitativ forskning.

Anden del af kurset introducerer forskellige analysetilgange: Symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse samt ANT-analyse.

Arbejde med øvelsesopgaver er en central del af kurset.

Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologiuddannelsen

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

 

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

VIDEN:

Undervisningen sigter på at give den studerende videregående indsigter i en bred vifte af kvalitative metoder – interviews, observationer og dokumentanalyse – til empiriproduktion og analyse i arbejdet med sociologiske problemstillinger. Dette forudsætter, at den studerende med afsæt i en velafgrænset og præcis problemstilling skal kunne

 • gennemføre kvalitative undersøgelser
 • begrunde delelementerne i disse undersøgelser, dvs. 1) valg af genstandsfelt og problemformulering, 2) brug af en eller flere kvalitative metoder, 3) valg af analysestrategi og videnskabsteoretisk position.
 • reflektere over validitetskrav og etiske problemstillinger.

 

FÆRDIGHEDER:

Kurset udbygger den studerendes færdigheder i forhold til at kunne designe, gennemføre og vurdere kvaliteten af kvalitative undersøgelser. Den studerende skal kunne

 • forstå forskellige analysetraditioner i kvalitativ forskning, herunder symbolsk interaktionisme, hermeneutik og fænomenologi
 • forstå disse analysetilganges anvendelse i konkret forskningspraksis
 • beherske forskellige metodetilgange (fx interviews og observationer)
 • reflektere over forskellige metoders muligheder og begrænsninger
 • identificere og forholde sig kritisk til den indbyrdes dynamik mellem forskningens delelementer, herunder forholdet mellem metode, empiri og teori.
   

KOMPETENCER:

Den studerende lærer at designe og udføre sociologiske undersøgelser ved hjælp af forskellige kvalitative metoder, samt at afrapportere og formidle opnåede forskningsresultater. Efter endt undervisning skal den studerende kunne

 • begrunde valget af forskellige analysestrategier og metoder, herunder kombinationen af disse
 • anvende analysestrategier og metoder på konkrete sociale problemstillinger og genstandsfelter
 • forstå og forholde sig konstruktivt og kritisk til viden produceret gennem kvalitative metoder, herunder undersøgelsers validitet, forskningsetiske problemstillinger og forskningsresultaternes brugbarhed i praksis.

 

Bemærk: Faget Videregående kvalitative metoder skal tages sammen med faget Kultur, livsstil og hverdagsliv.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Der holdes en ugentlig forelæsning, som behandler generelle tematikker i kvalitativ forskning, og en ugentlig øvelsesgang, hvor de studerendes opgaver er i fokus. Hertil kommer en ”minikonference” med gruppefremlæggelser og diskussion af øvelsesopgaver.


!! BEMÆRK !!


På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:

• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse, men med roterende hold
• Holdundervisning er både med fysisk tilstedeværelse samt online
• Forelæsninger vil også kunne følges online.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

Pensum er på 600-700 sider

Pensum består af et kompendium samt bogen Kvalitativ analyse – syv traditioner, red. M. Järvinen og N. Mik-Meyer, København: Hans Reitzels Forlag 2017.

Der er tale om et videregående kursus, og der forventes kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder I+II”

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe.
Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 83
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 11
 • Total
 • 206