Grundlæggende statistik

Kursusindhold

Kursets indhold er beskrevet under "viden" i Målbeskrivelsen.

Engelsk titel

Elementary Statistics

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 2. semester BA på sociologiuddannelsen.

Meritstuderende skal være på bachelor niveau.

 

Målbeskrivelse

Formålet med faget er at give den studerende en fortsat indføring i kvantitative metoder og elementær statistik. Faget bygger videre på den viden og de færdigheder, som den studerende har tilegnet sig i faget Elementære Samfundsvidenskabelige Metoder I.

Viden

Faget præsenterer den studerende for

• elementær stikprøveteori,

• grundlæggende sandsynlighedsregning,

• diskrete og kontinuerte variable,

• frekvens- og krydstabeller,

• statistiske momenter som fx middelværdi og varians,

• statistisk testteori fx i form af hypotesetest gennem t-test og chi^2-test,

• basale statistiske sammenhængsmål som fx korrelationer og

• statistisk kontrol i krydstabeller.

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner.

Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af statistiske momenter, statistisk testteori og statistisk kontrol i krydstabeller i samfundsvidenskabelig forskning.

Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved statistisk generalisering, ved statistisk kontrol og ved brugen af statistiske momenter og sammenhængsmål.

 

Færdigheder

Faget giver den studerende mulighed for praktisk beherskelse af grundlæggende statistiske beregninger og tests i standard-software som fx Excel og Stata. Den studerende skal kunne

• opstille, gennemføre og begrunde valg af statistiske hypotesetests for fx middelværdier og krydstabeller,

• udregne og anvende statistiske momenter som fx middelværdi og varians,

• aflæse og afrapportere frekvens- og krydstabeller,

• udregne og anvende basale sammenhængsmål som fx korrelationer og chi^2-tests

• anvende statistisk kontrol i krydstabeller ved at kontrollere en sammenhæng mellem to variable for en tredje variabel,

• præsentere og formidle resultater baseret på de statistiske analyser i relation til en given problemstilling og

• kritisk vurdere sine empiriske resultater i relation til en given problemstilling på en måde, der demonstrerer forståelse af kvantitative data og metoder, herunder deres muligheder og begrænsninger.

 

Kompetencer

Faget giver den studerende kompetencer til at kunne

• tilegne sig videregående kvantitative metoder som fx regressionsanalyse

• omsætte sin viden og færdigheder i kvantitative analyser i forsknings- og konsulentøjemed ved fx at kunne planlægge og gennemføre rapporter eller udredninger, der involverer elementære kvantitative analyser.

Forelæsning og øvelser

Nikolaj Malchow-Møller og Allan Würtz "indblik i statistik" 2. udgave. Hans Reitzels forlag

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt (integreret med Velfærd, ulighed og mobilitet).
Porteføljeeksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning.
De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 21
 • Total
 • 206