Elementære samfundsvidenskabelige metoder II

Kursusindhold

Elementære samfundsvidenskabelige metoder II

Faget omfatter en generel indføring i kvalitative samfundsvidenskabelige metoder med særligt fokus på det kvalitative forskningsinterview.

Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig indsigt i og praktisk erfaring med metodologiske grundbegreber og de forskellige faser i en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapportering.

Faget indeholder et særskilt modul, hvor den studerende får indføring i brugen af software til kvalitativ analyse.

Engelsk titel

Elementary research methods for the social sciences II

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 1. semester på sociologiuddannelsen.

 

Målbeskrivelse

VIDEN:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Redegøre for centrale begreber i den kvalitative metodelitteratur

- Beskrive fordele og ulemper ved forskellige metoder til produktion af kvalitative data som fx interview, fokusgruppe, observation og dokumentstudier. Redegøre for styrker og svagheder ved det kvalitative forskningsinterview med inddragelse af egne erfaringer

- Eksplicitere egne forudsætninger for problemformulering og begrebsdannelse og reflektere kritisk over disse

- Skelne mellem induktive og deduktive undersøgelsesstrategier

- Redegøre for forskellige strategier i forbindelse med casevalg, dataindsamling, transskribering og analyse af interviewdata

- Reflektere over de generelle pointer i metodelitteraturen fra pensum i forhold til egne indhøstede erfaringer med empiriindsamling og analyse

- Redegøre for etiske overvejelser i forbindelse med interviewundersøgelser

 

FÆRDIGHEDER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- Begrunde valg af undersøgelsesemne med henvisning til samfundsmæssig aktualitet  og/eller sociologiske vidensbehov

- Formulere og begrunde en enkel problemformulering, der lægger op til kvalitative undersøgelser

- Udvælge interviewpersoner og udforme interviewguide, som muliggør en belysning af den formulerede problemstilling

- Gennemføre pilotinterview og revidere undersøgelsesdesign på baggrund heraf

- Gennemføre og transskribere kvalitative semistrukturerede interview

- Analysere interviewdata ved hjælp af software til kvalitativ analyse

- Vurdere kvaliteten af eget undersøgelsesdesign i lyset af analysen af de indsamlede data

- Diskutere og perspektivere analyseresultater undersøgelsesresultater ift. problemformulering, forforståelse og teoretiske hypoteser; påpege perspektiver og begrænsninger i analysens resultater

- Diskutere styrker og begrænsninger ved interviewmetoden i  lyset af egne erfaringer

- Afrapportere undersøgelsens forløb og resultater som et samlet hele.
 

KOMPETENCER:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

- Selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre en interviewundersøgelse fra problemformulering til afrapportering, herunder gennemføre simple analyser af data ved hjælp af relevant software

- Anvende metodelitteraturen aktivt til at argumentere for de trufne valg undervejs og reflektere kritisk over deres konsekvenser

- Formidle undersøgelsens resultater

- Inddrage etiske overvejelser i tilrettelæggelsen af undersøgelse og analyse

Årgangsforelæsninger samt øvelsestimer på mindre hold, gruppe- samt individuelt arbejde uden for undervisningen


!! BEMÆRK !!

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:

• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse med adskilte hold/zoner.
• Holdundervisning er med fysisk tilstedeværelse.
• Forelæsninger vil også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

Grundbog: Thagaard, Tove (2004): systematik og indlevelse - en indføring i kvalitativ metode. København: Akademisk forlag.

Desuden kompendium

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering (Integreret)
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren.
Den skriftlige opgave må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 113
  • Øvelser
  • 65
  • Total
  • 206