Det danske samfund

Kursusindhold

Det danske samfund i sociologisk belysning efterår 2019:

 

1. Uge 36 Den danske nation – nationaldannelse, identitet og etnicitet

2. Uge 37 Udviklingen af den danske velfærdsstat – 1850 til 2018

3. Uge 38 Arbejdsmarkedet – struktur og funktionsmåde

4. Uge 39 Forskellige typer af arbejde, deres beskaffenhed og udvikling

5. Uge 40 Civilsamfundet og dets udviklingen siden det 19. århundrede

6. Uge 41 Risikosamfundet

7. Uge 42: Efterårsferie

8. Uge 43 Familien, børns opvækstvilkår og relationen mellem generationerne

9. Uge 44 Uddannelse og social mobilitet

10. Uge 45 Boligforhold

11. Uge 46 Sundhed og sygdom

12. Uge 47 Metodeuge – fælles for Det danske samfund og Elementære samfundsvidenskabelige metoder

13. Uge 48 Fattigdom og social eksklusion

14. Uge 49 Religion og religiøsitet i det danske samfund

15. Uge 50 Sammenhængskraft i det danske samfund

Engelsk titel

The Danish Society in Sociological Perspective

Uddannelse

Obligatorisk bachelorkursus på 1. semester på Sociologiuddannelsen

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

 

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

VIDEN:

Det danske samfund i sociologisk belysning introducerer en række teorier og begreber i relation til nogle centrale samfundsmæssige institutioner og områder i det danske samfund, fx uddannelse, bolig og sundhed. Formålet med kurset er at gøre de studerende i stand til at kunne:

- Beskrive de institutioner og områder i det danske samfund, som behandles i kurset

- Referere, forklare og anvende de teorier, der behandles i kurset, i forhold til de institutioner og områder, som kurset dækker

- Forstå og forklare samspillet mellem teori og empiri i sociologisk forskning og mere specifikt i forhold de områder i det danske samfund, som kurset behandler

- Forstå og forklare relationen og samspillet mellem forskellige områder som fx familieforhold, uddannelse, helbredsforhold og arbejdsmarkedsdeltagelse

- Reflektere over styrker og svagheder ved den til faget benyttede litteratur i forhold til de udvalgte institutioner og områder samt de hertil knyttede teorier og begreber.

 

FÆRDIGHEDER:

Den studerende erhverver sig færdigheder i forhold til at kunne:

- Formulere en afgrænset og præcis problemstilling i forhold til et udvalgt tema i relation til det danske samfund

- Udføre analyser af centrale institutioner og områder i det danske samfund med inddragelse af relevante teorier, begreber og empirisk dokumentation

- Koble relevant teori og empiri indenfor et konkret område og på tværs af områder (fx relationen mellem uddannelse og helbredsforhold) i det danske samfund

- Reflektere over og forholde sig kritisk til så vel empiri, begreber og teori, der anvendes i kurset; herunder eventuelt ved at inddrage konkurrerende teorier og begreber og supplerende empirisk materiale.       

 

KOMPETENCER:

Faget giver de studerende kompetencer til at kunne:

- Forstå og analysere centrale institutioner og områder i  det danske samfund

- Kombinere og analysere forskellige områder af det danske samfund – fx uddannelse, helbredsforhold og arbejdsmarkedsdeltagelse

- Overføre teorier og begreber til andre institutioner og områder i det danske samfund og dermed også anvende teorier og begreber til analyse af nye typer af problemstillinger i relation til det danske samfund end dem, der er behandlet i faget. 

Årgangsforelæsninger på 1. semester


!! BEMÆRK !!

På grund af covid19 situationen er undervisningen i efteråret 2020 midlertidig ændret således:

• Forelæsninger er med fysisk tilstedeværelse med adskilte hold/zoner.
• Forelæsninger vil også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer.

Kompendium og grundbøger

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering (Integreret)
Individuel/gruppe. Ved en skriftlig opgave forstås en opgave, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Der eksamineres her på baggrund af fagets pensum, dvs. den litteratur, der er fastlagt af underviseren. Den skriftlige opgave må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet. Ved eksamen i kun dette kursus, dvs. ikke integreret er den maximale længde 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Øvelser
 • 61
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 206