Sociale interaktionsprocesser

Kursusindhold

Det mikro-sociologiske forskningsfelt har over det sidste halve århundrede udviklet et sæt generelle og empirisk robuste forklaringer af sociale interaktionsprocesser. Et eksempel herpå er den såkaldte Homans’ Lov, der forudsiger, at jo oftere individer interagerer ansigt til ansigt desto bedre vil de typisk synes om hinanden. Tilsvarende forklaringsprincipper gør sig gældende for bl.a. steds-, status-, rolle-, motivations-, volds- og følelses-dynamikker i sociale interaktion.

 

I kurset vil vi stifte teoretisk bekendtskab med et antal centrale forklaringsprincipper for sociale interaktion, som de studerende dernæst vil anvende og validere i et selvstændigt kvalitativt-empirisk projekt. Kurset igennem lægges der vægt på, at de studerendes projekter motiveres i eksisterende empirisk evidens og at projekternes resultater omsættes i overvejelser om teoretiske og praktiske implikationer.

 

I forbindelse med kursets empirisk del vil de studerende blive introduceret til et antal metodiske teknikker, der er særligt velegnede til at operationalisere kursets teoretiske begreber. Dette inkluderer teknikker til systematisk social observation af interpersonel adfærd, identifikation af følelser i ansigts- og kropsudtryk og udformning af forklaringsfokuserede kvalitative forskningsdesigns.

Engelsk titel

Social Interaction Processes

Uddannelse

Fagpakke

Kultur, livsstil og hverdagsliv

 

 

Undervisningen i foråret 2021 vil køre i et rent online format frem til 1. april på grund af covid19 situationen.

Så snart det herefter er tilladt og forsvarligt, er det op til den enkelte underviser om denne ønsker at overgå til et blended format eller ønsker at fortsætte med fuld online undervisning resten af semesteret.


Den enkelte underviser vil give besked om ovenstående valg i Absalon-rummet for hvert enkelt kursus.


Kurser med mundtlige eksamener vil blive afholdt online, hvis ikke relevante restriktioner er blevet løftet senest fire uger før den enkelte eksamen.
Besked herom vil da komme i Absalon.

Kurser med skriftlig eksamen vil ikke opleve nogen ændring i forhold til den normale eksamensform.

Målbeskrivelse

Viden

Efter kurset har de studerende have videregående viden om mikro-sociologisk teori og evidensbasen der ligger til grund for feltets forklaringer af sociale interaktionsprocesser.

 

Færdigheder

Efter endt kursus har de studerende opøvet evnen til at kunne anvende mikro-sociologiske forklaringer i egne empiriske projekter, herunder med evne til at kunne vurdere teoriernes respektive styrker og svagheder.

 

Kompetencer

Efter endt kursus vil de studerende har opøvet evnen til at kunne applicere mikro-sociologiske forklaringer i forsknings- og konsulentpraksis, herunder med øje for, hvordan denne type adfærdsevidens kan informere praksisanbefalinger.

Kurset vil være opbygget som en kombination af forelæsninger, gruppediskussioner, mini-konferencer og workshops, der støtter op om de studerendes projekter.

Kompendium/grundbog samt herunder selvvalgt pensum.

Kursets niveau er videregående og det forventes, at de studerende har en grundlæggende viden om sociologisk teorier, herunder mikro-sociologer som Erving Goffman, Arlie Hochschild eller Randall Collins. Endvidere forudsættes det, at de studerende har nogen praktisk erfaring med gennemførelse af empirisk kvalitative projekter (fx i forbindelse med fagene ”Kultur, livsstil og hverdagsliv” og ”Videregående Kvalitative metoder”).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende i forbindelse med porteføljeopgaver og præsentation af disse (fx på mini-konference).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Ved porteføljeopgave forstås en opgave bestående af et antal mindre opgaver, der besvarer et eller flere stillede spørgsmål. Opgaverne kan udarbejdes løbende, mens undervisningen i faget finder sted. Samtlige porteføljeopgaver afleveres samlet til bedømmelse ved kursets afslutning.
De skriftlige porteføljeopgaver kan udarbejdes individuelt eller i mindre grupper (max 4 studerende). De nærmere regler for tilmelding til gruppeprøve fremgår af uddannelsessiden på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Øvelser
 • 80
 • Eksamen
 • 18
 • Total
 • 206