Kill your darlings - Et kritisk (gen)blik på sociologiens klassikere

Kursusindhold

Sociologien elsker sine klassikere! Marx, Weber og Durkheim formulerede teorier om kapitalismens fremkomst, bevæggrunde for selvmord og sociale klassers beskaffenhed, som selv i dag tillægges høj sandhedsværdi. Nyere teorier, som fx Bourdieus teori om kulturel reproduktion og begreber som social kapital og globalisering, er også blevet en naturlig del af sociologers begrebsmæssige vokabularium og verdensforståelse.

 

Men holder alle disse teorier egentlig vand, når vi går dem efter i sømmene empirisk? Var det virkelig den protestantiske etik, som drev kapitalismens fremkomst? Findes sociale klasser derude? Kan (og bør) klassiske sociologiske teorier overhovedet efterprøves empirisk, og hvad gør vi hvis teorierne ikke holder?

 

Formålet med kurset er at diskutere den empiriske gyldighed af en række klassiske og nyere sociologiske teorier. Grundlaget er empirisk (primært kvantitativ) forskning, som med nyere og bedre data, metoder og designs har forsøgt at teste sociologiske teorier. Formålet med kurset er ikke at slå klassikerne ihjel, men snarere at stimulere et kritisk og konstruktivt blik på sociologiens idemæssige ophav.

 

Kurset dækker følgende bl.a. følgende teorier, begreber og ideer:

 • Weber: Den Protestantiske etik og kapitalismens ånd
 • Durkheim: Selvmordet
 • Bourdieus: Teorien om kulturel reproduktion og rummet af livsstile
 • Sociale klasser: Findes de derude?
 • Findes social kapital og gør det en forskel?
 • Kammeratskabseffekter (peer effects): Hvor meget er vi påvirket af vores omgivelser?
 • Formes social adfærd primært af gener eller af miljø?

 

Kurset er opbygget som en kombination af forelæsninger og diskussion i grupper eller plenum. I hver undervisningsgang præsenterer underviser en sociologisk teori, begreb eller ide og kommer med sit bud på teoriens empiriske gyldighed (1. time). Herefter diskuteres – enten i grupper eller i plenum – argumenter for og imod teorien (2. time).

Engelsk titel

Kill your darling - A critical review of classical theories and concepts in sociology

Uddannelse

Valgfag

Fagpakke KA 2015:

Velfærd, ulighed og mobilitet

 

Målbeskrivelse

Viden:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne redegøre for den empiriske troværdighed af et udvalg af klassiske sociologiske teorier, begreber og ideer.

 

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne bedømme sociologiske teoriers empiriske validitet samt forholde sig kritisk til metoder, data og forskningsdesigns, der benyttes til enten at be- eller afkræfte sociologiske teorier.

 

Kompetencer:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne tage stilling til i hvilken grad sociologiske (og andre samfundsvidenskabelige) teorier, begreber og ideer er empirisk velunderbyggede. Den studerende forventes desuden at kunne anvende denne kompetence til kritisk at tage stilling til egne eller andres teorier i forbindelse med fremtidige opgaver samt i mere generel forstand at forholde sig kritisk til, om udsagn i den offentlige debat er empirisk underbyggede.

Kombination af forelæsninger og diskussioner

!! BEMÆRK !!

Al undervisningen vil i efteråret 2020 som udgangspunkt være med fysisk tilstedeværelse. På grund af covid19 situationen vil al undervisningen dog også kunne følges online af studerende, der ikke kan deltage i undervisningen fysisk pga. deres forøgede risiko for covid19.

Husk altid at tjekke Absalon for de nyeste opdateringer. 

-
 

Kompendium med tekster    

BA i sociologi eller tilsvarende kendskab til sociologiske ”klassikere” samt en grundlæggende forståelse for kvantitative empiriske metoder anvendt inden for sociologien.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Som en integreret del af undervisningen skal de studerende indgå i diskusioner med hinanden omkring forståelsen af sociologiske teorier samt deres empiriske validitet. Dette forventes at understøtte deres kendskab til stoffet, deres evne til at forholde sig kritisk hertil samt til at strukturere et overbevisende argument.    

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Individuel/ gruppe
Hvis synopsen udarbejdes af flere studerende, forgår den mundtlige prøve som udgangspunkt også som gruppeprøve. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 158
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206